دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، دی 1392، صفحه 2-175