دفاع از اراده‌گرایی در برابر دیدگاه‌های رقیب

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مهدی امیریان، دانشجوی دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی

چکیده

اراده‌گرایی نظریه‌ای است که تلاش می‌کند اعمال ارادی را از غیر آن تفکیک کند. طبق این نظریه، اراده‌کردن یک عمل اجرایی ذهن است که با باور و میل ارتباط دارد و اگر فعلیت یابد، سبب ایجاد رویداد یا سلسله‌ای از رویدادها در جهان خارج می‌شود. این دیدگاه در مقابل نظریه‌های کسانی مانند انسکوم، دیویدسن و هورنسبی که هر کدام نماینده اصلی یک اندیشه هستند قرار دارد. در این مقاله نخست به تبیین نظریه‌های رقیب پرداخته و وجه تمایز هر یک را با دیگری توضیح می‌دهم. در ادامه با تمرکز بر آرای جاناتون لو به‌عنوان یکی از مدافعان نظریه اراده‌گرایی، این دیدگاه را شرح داده و نشان می‌دهم هرکدام از نظریه‌های رقیب مشکلاتی دارند که تنها با اتخاذ دیدگاه اراده‌گرایی می‌توان بر آنها فائق آمد. در پایان به برخی از اعتراض‌ها به این نظریه و پاسخ‌های ارائه‌شده اشاره می‌کنم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Defense of Voluntarism against Rival Views

نویسنده [English]

 • Mehdi Amiriyan
چکیده [English]

Voluntarism seeks to distinguish volitional actions from the non-volitional ones. On this view, volition is a mental action related to beliefs and desires; and it is actualized, it cause an event or a chain of events in the world. The view is in contrast with views of philosophers such as Anscombe, Davidson, and Hornsby. In this paper, I will first introduce the rival views, and their differences. I will then go on to E. J. Lowe's voluntarism, showing that it can handle the problems rival views face. In the end, I will reply to some objections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intention
 • Volition
 • Trying
 • Agent Causality
 • Reason
 1. Anscombe, E. (1957), Intention, London: Basil Blackwell.
 2. Bratman, M. E. (1984), “Two Faces of Intention, ” The Philosophical Review 93.
 3. Davidson, D.  (1980), “Menal Events,” In: D. Davidson, Essays on Actions and Events, Oxford : Oxford University Press.
 4. ـــــــــــــ  (1980), “The Individuation of Events. In D. Davidson, ” Essays on Actions and Events (1969) Oxford: Oxford University Press.
 5. ـــــــــــــ  (2001), “Intending” (1978), ” In: D. Davidson, Essays on Actions and Events .Oxford: Oxford University Press.
 6. ـــــــــــــ  (1963), “Actions, Reasons, and Causes, ” Journal of Philosophy 60.
 7. ـــــــــــــ  (1980), Agency (1971). In D. Davidson, Essays on Actions and Events (pp. 43-61). Oxford: Oxford University Press.
 8. Goldman, A. (1971), “The Individuation of Action, ” The Journal of Philosophy, Vol. 68.
 9. Hornsby,  J. (2005), “The Nature of Actions: Where Do Anscombe and Davidson Disagree? ” Philosophical Explorations.
 10. ـــــــــــــ  (1980), Actions,  New York: Routledge .
 11. ـــــــــــــ  (2005), “The Nature of Actions: Where Do Anscombe and Davidson Disagree?,” Philosophical Explorations.
 12. Lowe, E.  (2000), An Introduction to the Philosophy of Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
 13. ـــــــــــــ  (2013 ), The Routledge Guidebook to Locke’s Essay Concerning Human Understanding, Oxford & New York: Routledge.
 14. ـــــــــــــ  (1996), Subjects of experience, Cambridge : Cambridge University Press.
 15. Melden, A. I. (1961), Free Action, London: Routledge & Kegan Pau.
 16. Thompson, M. (2008), Naïve Theory of Action, In: M. Thompson, Life and Action: Elementary Structures of Practice, Harvard : harvard university press.
 17. Wittgenestein, L. (1953), Philosophical Investigation, Oxford: Blackwell.