ذبح اسماعیل و اسلوب اوامر امتحانی در شریعت

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

aamohammadzadeh110@gmail.com

چکیده

در این مقاله با اشاره به تفسیرهای آگوستین، آکوئیناس و کرکگور از داستان ذبح اسماعیل به‌دست ابراهیم، نویسنده راه‌حل خود را برای رهایی از تضادنمایی میان حکم معقول اخلاقی و حکم شرعی در این داستان بیان می‌کند و با استفاده از ایمان و اعتماد ابراهیم به عدالت خداوند، می‌کوشد به اشکال‌های مطرح در این زمینه پاسخ گوید. در ارزیابی نهایی به نظر می‌رسد اگر بخواهیم اوامر امتحانی مانند مورد ابراهیم را امری عادی و مکرّر در شریعت فرض کنیم، چهره مطلوبی از دین باقی نمی‌ماند؛ یعنی شرایط موجود در داستان ابراهیم برای زمان ما امکان تحقق ندارد و نمی‌توان روش عملی ابراهیم را به دیگر اوامر الهی سرایت داد. از این‌رو، باید اوامر امتحانی الهی را اسلوب‌بندی کرد و آنها را محدود به ضوابط خاصی فرض کرد. نویسنده به سه شرط اصلی محدودیت در تعداد، خاص‌بودن حکم و موضوع و وجوب علم بندگان به صدور حکم امتحانی اشاره می‌کند تا راه تعقل را در سنجش حکم شرعی نسبت به عموم اوامر دینی باز بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Exsanguination of Ishmael and the Style of Divine Commands in Sharia

نویسنده [English]

 • Ali Asghar Mohammad Zadeh
چکیده [English]

In this paper I will refer to interpretations of Abraham's exsanguination of Ishmael given by Augustine, Aquinas, and Kierkegaard, and I will then propose my own solution for the paradox of moral rational laws and the laws of sharia. Appealing to Abraham's faith and trust in God's justice, I will reply to objections. All things considered, it seems that if we want to take divines commands such as the case of Abraham and Ishmael to be ordinary and frequent in sharia, this will lend us an unpleasant conception of religion. So the style of a divine command in such cases cannot be generalized to cases of ordinary divine commands. Therefore we should subject divine commands to certain constraints. I shall propose three main constraints regarding the number, the particularity of the law and the subject-matter, and the necessity of men's knowledge of the laws—these are necessary for keeping open the space of rationality in assessing the tentative laws of sharia

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tentative Commands
 • Exsanguination of Ishmael
 • Examining Abraham
 • Reasons of Examining
 • Types of Examining
 1. صادقی تهرانی، محمد (1365)، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی.
 2. طباطبایی، محمدحسین (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، سید محمدباقر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 3. طبرسی، فضل‌بن حسن (1377)، ترجمه تفسیر جوامع الجامع، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
 4. طبرسی، فضل‌بن حسن (1360)، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: رضا ستوده،تهران: نشر فراهانی.
 5. فیض‌الاسلام اصفهانی، علی‌نقی (1376)، ترجمه و شرح:  الصحیفۀ السجادیۀ، محقق: عبدالرحیم افشاری زنجانی، تهران: نشر فقیه.
 6. فخر رازی، محمد‌بن عمر (1420ق.)،  التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 7. قمی مشهدی، محمد‌بن محمدرضا (1368)، تفسیر کنز الدقائق وبحر الغرائب، تحقیق: حسین درگاهی،تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
 8. کرکگور، سورن (1385)، ترس و لرز، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
 9. مکارم شیرازی، ناصر(1374)،تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 10.  نوری، حسین‌بن محمدتقی (1408ق.)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت.

11. Augustine, Saint )1948(, The City of God, trans. Marcus Dods, New York: Hafner.

12. Aquinas, Thomas (1947), Summa Theologica, Translate: Fathers of the English Dominican Province, Benziger Bros.

13. Wainwright, William J. (2005), Religion and Morality, Ashgate, USA.