نویسنده = حبیب الله بابایی
نظریۀ عدالت اجتماعی علامه طباطبایی و مبانی آن

دوره 22، شماره 86، تیر 1396، صفحه 93-117

10.22081/jpt.2017.64520

سیدعلی اکبر هاشمی؛ حبیب الله بابایی


«عیار» و «اساس» در اسلامی بودن تمدّن

دوره 20، شماره 80، دی 1394، صفحه 31-54

حبیب الله بابایی


مقولۀ «تمدن» در طبقه‌بندی علوم اسلامی

دوره 19، شماره 75، مهر 1393، صفحه 19-39

حبیب الله بابایی


تفکر اجتماعی خوارج

دوره 18، شماره 70، تیر 1392، صفحه 122-143

حبیب الله بابایی


الاهیاتِ تمدّنی

دوره 16، شماره 63، مهر 1390، صفحه 94-120

حبیب الله بابایی


درآمدی بر «الاهیات عملی» در اندیشۀ دینیِ مدرن

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 109-135

حبیب الله بابایی