دوره و شماره: دوره 26، شماره 104، دی 1400، صفحه 1-222 
سعادت در اخلاق ارسطو

صفحه 7-36

10.22081/jpt.2021.61634.1861

بهرام علیزاده؛ نیره سادات میرموسی


تجربۀ دینی از دیدگاه محمد مجتهدشبستری در بوتۀ نقد

صفحه 97-126

10.22081/jpt.2021.61539.1858

مریم علیزاده؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ وحید واحد جوان