نقد نظریۀ سوسیالیستی اقتصاد اشتراکی از منظر اخلاقی؛ بر مبنای تفکرات فردریش هایک و آین رند

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی ارشد فلسفۀ اخلاق دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

دیدگاه سوسیالیستی اقتصاد اشتراکی نیز مانند سایر نظریات اقتصادی و سیاسی که بر اساس مبانی فلسفی شکل گرفته‌اند، تاریخ مصرف نداشته و در هر شرایطی ممکن است به‌عنوان گزینه‌ای برای مدیریت جامعه مورد توجه قرار گیرد؛ چنانچه در وضعیت فعلی جهان با توجه به شیوع بیماری کرونا که موجب پدیدارشدن مشکلات اقتصادی شدید، از بین‌ رفتن بسیاری از کسب‌وکارها و بالارفتن آمار بیکاری شده، برخی از نظریه‌پردازان بازگشت به روایت‌هایی از سوسیالیسم را توصیه می‌کنند. با توجه به این مسئله، هدف ما در این مقاله این است که نظریۀ اقتصاد اشتراکی را از منظری اخلاقی مورد کندوکاو قرار دهیم و در نهایت، اعتبار آن را از نظرگاه اخلاقی بسنجیم. فردریش هایک و آین رند دو تن از اندیشمندانی هستند که به تحلیل سوسیالیسم و اقتصاد اشتراکی پرداخته‌اند و پیامدهای اخلاقی این نظریه را بررسی و نقد کرده‌اند. این دو متفکر در نقد اخلاقی اقتصاد اشتراکی به مؤلفه‌هایی چون نقض حقوق و آزادی فردی در سوسیالیسم و همچنین نابودی هویت فردی انسان در این نظریه می‌پردازند. در این پژوهش جمع‌آوری داده‌ها بر مبنای روش کتابخانه‌ای صورت گرفته و تلاش شده این داده‌ها تحلیل و ارزیابی شوند. یافته‌های این تحقیق نمایانگر این مطلب است که رند از منظری عمیق‌تر و فلسفی‌تر به نقد مبانی اخلاقی سوسیالیسم و نظریۀ اقتصاد اشتراکی می‌پردازد؛ حال آنکه هایک بیشتر به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این دیدگاه در جامعه توجه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critiqe of Sharing Economy according to Hayek and Rand Thoughts

نویسندگان [English]

  • Roham Sharaf 1
  • Amir Jabbari 1
  • Neda Loloee 2
1 Assistant professor, Department of Philosophy, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 MA student, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Similar to other economic and political theories which are based on philosophical

foundations, communist economy which is mainly rooted in socialistic ideas of Karl Marx has no expiration date and can be considered as an important management option under every circumstance. As under current circumstances where COVID-19 pandemic has led to severe economic problems and increasing unemployment, many theorists believe that capitalism and liberalism are not efficient now and recommend a return to some narratives of socialism. In this article, we try to study communist economy from the viewpoint of moral criticisms of Friedrich Hayek and Ayn Rand. To morally criticize communist economy, these two thinkers have considered items such as violating the individuals' rights and freedom in socialism and destruction of the individuals' identity. Rand takes a deeper and more philosophical approach to criticize moral foundations of socialism and the theory of communist economy while Hayek considers moral and social consequences of this viewpoint on the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharing economy
  • Socialism
  • Altruism
  • Egoism
  • Freedom
  • Individual identity
1.    ادواردز، پل. (۱۳۹۲). دانشنامه فلسفۀ اخلاق (مترجم: انشاءالله رحمتی). تهران: نشر سوفیا.
2.    باتلر، ایول. (1387). ‌اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک (مترجم: فریدون تفضلی). تهران: نشر نی.
3.    درایور، جولیا. (۱۳۹۴). پیامدگرایی (مترجمان: پیک حرفه، شیرزاد). تهران: نشر حکمت.
4.    غنی‌نژاد، موسی. (1376). معرفت‌شناسی علم اقتصاد. تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
5.    غنی‌نژاد، موسی. (1381). درباره هایک. تهران: نگاه معاصر.
6.    فرانکنا، ویلیام کی. (۱۳۸۳). فلسفه اخلاق (مترجم: هادی صادقی). قم: نشر طه.
7.    گنسلر، هری جی. (۱۳۹۰). درآمدی بر فلسفه اخلاق معاصر (مترجم: مهدی اخوان). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
8.    هایک، فردریش آگوست. (1390). راه بردگی (مترجمان: فریدون تفضلی و حمید پاداش). تهران: نگاه معاصر.
9.    هایک، فردریش آگوست. (1393). عدالت اجتماعی، سوسیالیسم و دموکراسی (مترجم: مرتضی افشاری). تهران: گهرشید.
10.    هلمز، رابرت ال. (۱۳۸۵). مبانی فلسفه اخلاق (مترجم: مسعود علیا). تهران: نشر ققنوس.

11.    Boss J. (2008). Ethics for Life. New York: McGraw-Hill.
12.    Burczak, A. Theodore. (2006). Socialism after Hayek. University of Michigan Press.
13.    Chanberlain W. (1937). A False Utopia. Collectivism in theory and practice. London: Duckworth.
14.    Fridman, Milton. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.
15.    Harriman D. (1999). Journals of Ayn Rand. New York: A Plume Book.
16.    Hayek, Friedrich August. (1973). Law, Legislation and Liberty. (Vol. 1). Rules and Order, University of Chicago Press.
17.    Hayek, Friedrich August. (1976). Law, Legislation and Liberty. (Vol. 2). The Mirage of Social Justice, University of Chicago Press.
18.    Hayek, Friedrich August. (1979). Law, Legislation and Liberty. (Vol. 3). The Political Order of a Free People, University of Chicago Press.
19.    Lafollette H. (2007). The Practice of Ethics. USA: Blackwell Publishing.
20.    Nove, Alec and Thatcher, D. Ian. (1994). Markets and Socialism. Business & Economics Journal.
21.    Parfit D. (1987). Reasons and Persons. New York: Glarendon Press.
22.    Peikoff L. (1993). Objectivism: The Philosophy Ayn Rand. New York: A Meridian Book.
23.    Pojman, Louis P. (2005). How Should We Live?. Cambridge, Thomso, Wadsworth.
24.    Rachels J. (1998). The Elements of Moral Philosophy. New York: McGraw-Hill.
25.    Rand A. (1964a). The Monument Builder. New York: A Signet Book.
26.    Rand A. (1964b). The Virtue of Selfishness. New York: A Signet Book.
27.    Rand A. (1964c). Collectivized Rights. New York: A Signet Book.
28.    Rand A. (1964d). Man’s Rights. New York: A Signet Book.
29.    Rand A. (1964e). Atlas Shrugged. New York: Penguin Group.
30.    Rand A. (1964f). The Objectivist Ethics. New York: A Signet Book.
31.    Rand A. (1964g). The Nature of Government. New York: A Signet Book. 33-Rand A. (1964h). Racism. New York: A Signet Book.
32.    Rand A. (1967). Capitalism: The Unknown Ideal. New York: Penguin Group.
33.    Shafer R. (2010). Egoism. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
34.    Stephanson, Anders. (1985). Feasible Socialism: A Conversation with Alec Nove, Duke University Press, No. 11, pp. 96-109.
35.    The Economist. (2020). After the Disease, the Debt, April 25th -May 1st.
36.    Von Mises, Ludwig. (1990). Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, Translated from the German by S. Alder, MISES Institute.
37.    Younkins E. (2007). Ayn Rand’s Atlas Shrugged. New York: Ashgat.