امکان زندگی معنادار در کلان‌شهرهای جدید با تأکید بر معماری مدرن

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفۀ دین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی فلسفه و کلاام اسلامی (بخش فلسفه دین)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با سقوط تفکر پوزیتیویستی و اهمیت‌یافتن ارزش‌ها، بحث از معنای زندگی به‌عنوان موضوعی مستقل در فلسفه مطرح شده است؛ اما معنای زندگی همواره دغدغۀ روزمرۀ انسان بوده است. زندگی روزمرۀ انسان مدرن در کلان‌شهرها می‌گذرد و معنای زندگی برای او تحت‌تأثیر ساختارهای کلان‌شهر متحول می‌شود. بنابراین، جستجوی معنای زندگی مدرن باید چگونگی تأثیرپذیری انسان از ساختارهای کلان‌شهر را مورد توجه قرار دهد. در این مقاله به سراغ معماری، یکی از مؤلفه‌های مهم زندگی کلان‌شهری که چهرۀ ظاهری شهرها را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده رفته‌ایم تا با بررسی تحولات و ویژگی‌های سه عنصر معماری یعنی خانه، خیابان و شیشه، به سؤال «معماری مدرن دارای چه ویژگی‌هایی است و این ویژگی‌ها چگونه بر معنای زندگی تاثیر می‌گذارند؟» پاسخ دهیم. روش تحقیق منطبق بر روش کتابخانه‌ای و شیوۀ بحث، تحلیلی بوده است. یافته‌ها نشان دادند که عناصر معنایی ذیل هر مؤلفه، به‌غایت مشترک یا متعلق به نیای مشترکی هستند. به‌این‌ترتیب معلوم شد که معماری مدرن در کلان‌شهرها به طور کلی ویژگی‌های مشابهی دارد که چالش دربارۀ معنای زندگی را بیش از هر چیز معطوف به ازخودبیگانگی و شیءوارگی، تنهایی، درک سطحی و کم‌عمق، عدم آرامش و امنیت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Meaningful Life in Modern Metropolises with a focus on Modern Architecture

نویسندگان [English]

  • Hananneh Parvin 1
  • Amirabbas Alizamani 2
1 MA, philosophy of religion, University of Tehran, Iran
2 Associate professor, Department of Philosophy of Religion, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

After the decline of positivism and the rise of values, the issue of the meaning of life found its way into philosophy as an independent problem. However, the meaning of life was a constant ordinary concern of man. Modern people often live in metropolises, and the meaning of life for them is affected by metropolitan structures. Accordingly, the pursuit of a meaning for the modern life should consider how humans are affected by such structures. In this paper, we turn to architecture as a major component of metropolitan life, which has tremendously transformed the appearance of cities. After an examination of developments and characteristics of three architectural elements—house, street, and glass—we grapple with the question: What characteristics does modern architecture have, and how do they affect the meaning of life? The method of our research is library and analytic. Our findings suggest that semantic elements of each component are extremely shared or belong to a shared ancestor. In this way, it turns out that modern architecture in metropolises tend to have similar properties, which direct challenges about the meaning of life at self-alienation, objectification, loneliness, superficiality, anxiety, and loss of safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern architecture
  • metropolis
  • meaning of life
  • self-alienation
1.    احمدی، اسدالله. (1385). درآمدی بر جامعه‌شناسی زندگی روزمره. معرفت، (103)، صص 97-106.
2.    اینگلیس، دیوید. (1394). فرهنگ و زندگی روزمره (مترجم: نازنین میرزابیگی، چاپ اول). تهران: گمان.
3.    برمن، مارشال. (1389). تجربۀ مدرنیته (مترجم: مراد فرهادپور، چاپ هشتم). تهران: طرح نو.
4.    حائری، محمدرضا. (1375). معماری معاصر، معماری مدرن، ساختمان‌سازی. گفتگو، (13)، صص 29-36.
5.    حساس، نجمه. (1395). از خانه تا سیاه‌خانه... . مطالعات هنر و معماری، 2(4و5)، 
صص 101-110.
6.    خرمشاد، مجید. (1392). شهر به شهر در تاریخ. سورۀ اندیشه. 12(68و69)، صص30-34.
7.    دامیار، سجاد. (1393). رابطۀ وجوه ادارکی انسان با عوامل هویت‌بخش در معماری. مسکن و محیط روستا. (146)، صص 106-91.
8.    دوباتن، آلن. (1398). معماری شادمانه (مترجم: بهاره پژومند، چاپ اول). تهران: ‌شمشاد.
9.    دهخدا، علی‌اکبر. مدخل خانه: https://b2n.ir/r20300
10.    زیمل، گئورگ. (1372). کلان‌شهر و حیات ذهنی (مترجم: یوسف اباذری). نامۀ علوم اجتماعی، (6)، صص 53-66.
11.    شارع‌پور، محمود. (1393). شهر، فضا و زندگی روزمره (چاپ اول). تهران: تیسا.
12.    عمید، حسن. (1369). فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر.
13.    قربانی، قدرت‌الله. (1396). کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن. نقد و نظر. 22(3)، صص 4-32.
14.    گاردنر، هلن. (1384). هنر در گذر زمان (مترجم: محمدتقی فرامرزی، چاپ ششم). تهران: آگاه.
15.    وبر، ماکس. (1369). شهر در گذر زمان (مترجم: شیوا (منصوره) کاویانی، چاپ اول). تهران: شرکت سهامی انتشار.
16.    یاراحمدی، امیر. (1378). به سوی شهرسازی انسان‌گرا. تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.

17.    Adams, E. M. (2002). The Meaning of Life. International Journal of Philosophy of Religion, 51. pp. 71-81.
18.    Auge, Marc. (1995). "Non-places" Introduction to an Antropology of Supermodernity (John Howe, trans.). London: Verso.
19.    Lefebvre, Henri. (1991). The production of Space (Donald Nicholson- Smith, trans.). Oxford: Blackwell.
20.    Lukacs, Georg. (1971). History and Class Consciosness (Rodney Livingstone, Trans.). Cambridge, Massachusetts: MIT press.
21.    Schulz, Chiristian. (1979). Genius Loci, toward a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli.
22.    Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2007). Meaning of Life. URL: plato.stanford.edu.