دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، مهر 1400، صفحه 6-138 
اراده آزاد و دشواره جبر در نظریه سلطنت

صفحه 60-87

10.22081/jpt.2021.60730.1835

امین صیدی؛ حسن لاهوتیان؛ بهروز محمدی منفرد


تبیین و بررسی تجلّی خداوند از نگاه آیین یاری (اهل حق) و عرفان اسلامی

صفحه 111-147

10.22081/jpt.2021.60373.1825

علی رضا پارسا؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ رضا رسولی شربیانی؛ منصور رستمی