دوره و شماره: دوره 7، شماره 26-25، زمستان 1379، صفحه 82-442 
1. آیا اعتقاد دینى معقول است؟

صفحه 82-100

ویلیام پی. آلستون ترجمه نرجس جواندل


2. بى دلیلى باور

صفحه 101-119

نوومن مالکون ترجمه احمدرضا جلیلی


3. مبانى باور

صفحه 120-150

گوردن کافمن ترجمه سیدامیر اکرمی


4. گناه ایمان گرایى ویتگنشتاین

صفحه 151-165

محمد لگنهاوسن ترجمه سیدمحمود موسوی


5. فهم‌پذیرى گفتگو درباره خدا

صفحه 166-207

نلسون کای ترجمه احمدرضا جلیلی


9. ارزشها و قاعده‌ها

صفحه 290-319

عادل تئودور خوری و گتفرید وانونی ترجمه رضازاده


10. زن و صنایع فرهنگى

صفحه 320-341

مارگارت گالاگر ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند


11. مذهب و جهانى‌شدن

صفحه 342-354

جیمز کرث ترجمه حمید بشیریه


13. برهان تجربه دینى

صفحه 364-397

محسن قمی