مذهب و جهانى‌شدن

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

جهانى شدن1 را غالباً, فرآیندى توصیف کرده اند که پیوسته در زمان به پیش مى رود, به شکلى فراگیر در اینجا و آنجا گسترش مى یابد, و توسعه آن نیز امرى آشکارا اجتناب ناپذیر است. اما جهانى شدن را باید یک انقلاب, و به عبارتى یکى از بنیادى ترین انقلابهایى دانست که جهان تاکنون به خود دیده است. براستى هم این نخستین انقلاب جهانى به معناى حقیقى آن است.
همه انقلابها سنتها و رسوم مردمان را در هم مى شکنند, و از این رو, در واقع احساس ایمنى, امنیت و حتى هویت آنان را در معرض تهدید قرار مى دهند. انقلاب عالمگیرى که جهانى شدن نام گرفته است نیز به سهم خود, امنیت هریک از مردمان روى زمین را به درجاتى تهدید مى کند.

عنوان مقاله [English]

مذهب و جهانى‌شدن

نویسنده [English]

  • James Krs
* سخنرانى در سوارتمور کالج, در برنامه سخنرانى تمپلتون, 1998.
1. Globalization
2. دنیاگرایى (در مقابل مفهوم دین گرایى) و عرفى سازى در این متن, به تناوب به جاى اصطلاح Secularization به کار رفته اند.
3. Liberation Theology جنبشى است که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در آمریکاى لاتین پا گرفت و براساس اعتقاد آن, کلیساها وظیفه و تعهد داشتند تا با سرکوبهاى اجتماعى, اقتصادى, و با بهره کشى و ستمگرى علیه انسانیت به مبارزه برخیزند ـ م.
4. Evangelical Christians.
5. Expressive Individualism.
6. New Age Movement (جنبش عصر جدید) دسته وسیعى از افراد و گروههایى را شامل مى شود که هریک ممکن است عقاید و جهت گیریهاى فکرى متفاوتى داشته باشد. اما مراد از آن بیشتر, پیدایش افراد و گروههایى است که دوباره به آیینهاى از یاد رفته کهن و متعلق به پیش از مسیحیت روى آورده اند; اعتقاد به سحر و جادو, فال بینى, طالع بینى از روى ستارگان, تناسخ, ارتباط با ارواح گذشتگان یا با ساکنان کرات دیگر, و همچنین آیینهاى التقاطى که با تأثیرپذیرى از مسیحیت, کیش بودا, هندو و دیگر مذاهب یا فلسفه هاى شرقى شکل گرفته اند, در این زمره قرار مى گیرند ـ م.
7. Protestant Deformation.
8. Hierarchy.
9. Clash of Civilizations.