دوره و شماره: دوره 9، شماره 34-33، بهار 1383، صفحه 64-583 
1. بیمارى روانى: تاریخچه اولیه

صفحه 64-74

آر.ایْ. پرنتکى ترجمه سید مهدى موسوى


2. بیمارى روانى: نگـرش ها

صفحه 75-80

دابلیو کارل ترجمه سید مهدى موسوى


3. الگوهاى متغیر در سلامت

صفحه 81-93

سیِ ایچ. ال. شریدان و اس. اى. رادمَـکر ترجمه مهدى ذاکرى


5. روان‌شناسى سلامت

صفحه 109-129

جان وینمن ترجمه حمزه عبدى


6. بستر اجتماعى سلامت

صفحه 130-165

پال بِنِت ترجمه احمدرضا جلیلى


7. معنویت، دین و بهداشت شواهد، موضوعات و علائق

صفحه 166-216

کارل اى. تورِسِن، الکس ایچ. اِس. هریس و دوگ اومن ترجمه احمدرضا جلیلى


8. التزام دینى و مرگ و میر

صفحه 217-247

مایکل مکالخ ترجمه محمدرضا جهانگیرزاده


9. کینه‌توزى، گذشت، دین و سلامتى

صفحه 248-292

اِوِرِت ال. وُرثینگتون، پسر جک دابلیو. بِرى لِس پاروت سوم ترجمه مجتبى حیدرى


10. سنجش دین‌دارى و معنویت در پژوهش‌هاى مربوط به سلامت

صفحه 293-329

اَلن سى. شرمن و استفانى سیمونتون ترجمه علیرضا شیخ شعاعى


12. دخالت معنویّت در بهبودى و تمامیت

صفحه 367-393

سیانگ یانگ تان و نتالى جِى. دانگ ترجمه مهدى شیرى