دوره و شماره: دوره 13، شماره 50-49، بهار 1387، صفحه 2-306 
8. اوتانازیای فعّال و منفعل

صفحه 254-265

جیمز ریچلز ترجمه سیدمحمد حسینی سورکی