دوره و شماره: دوره 13، شماره 52-51، مهر 1387، صفحه 2-300