فلسفۀ اسلامی معاصر

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

نادر شکرالهی

چکیده

تاریخ، جغرافیا، شرایط و گرایش‌‌ها
بحث از فلسفۀ اسلامی معاصر در ابتدا به تعریف سه واژه نیاز دارد: «‌معاصر»، «‌اسلامی» و «‌فلسفه». دانشمندان در مورد دایرۀ شمول واژۀ معاصر، توافق ‌‌نظر ندارند. آیا این واژه، قرن نوزدهم را نیز در بر می‌‌گیرد و یا طبق نظر بعضی محققان - از آن‌جا که قرن نوزدهم در معنای دقیق‌‌تر به دورۀ «‌مدرن» فلسفۀ اسلامی تعلق دارد - این واژه فقط به قرن بیستم اختصاص دارد. بنابر نظر دیگر محققان، چنین تمایزی بین معاصر و مدرن وجود ندارد و بهتر است این دو از هم متمایز نشوند. هر دو [دوره] با اولین برخوردهای فکری جهان اسلام با غرب آغاز می‌‌شوند چنان‌که در مورد متفکرانی هم‌‌چون الطحطاوی (1801-1873) در مصر و احمدخان (1817- 1898) در هند، نمایان است

عنوان مقاله [English]

فلسفۀ اسلامی معاصر

نویسنده [English]

  • nader shocrolhi
[1]. مشخصات کتاب‌شناختی مقاله به شرح زیر است:
Hanafi, Hassan, “Contemporary Islamic Philosophy”, Companion Encyclopedia of Asian Philosophy (ed., Brian Carr and Indira Mahalingam) Routledge, London and New‌York, 2001.
* از جناب آقای سید جلال‌الدین عمادی که این مقاله را با متن انگلیسی آن مقابله کردند، تشکر می‌شود
[1]. روشنفکر معاصر عرب و  استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛ مشهورترین آثار او عبارتند از: گفت‌وگوی دینی و انقلاب، از جزم‌اندیشی تا انقلاب و درآمدی به علم غربی‌سازی.
[1]. modernization
[1]. Meiji era
[1]. Essais
[1]. Montaigne
[1]. Description of Egypt
[1]. A. Amin
احمد امین کتابی دارد با عنوان: زعماء الاصلاح فی عصر الحدیث. احتمالا نویسنده به این کتاب اشاره می‌‌کند.( م.)
[1]. Khedivsal Family
 این عنوان حاکمانی بود که از طرف دولت عثمانی بر مصر بین سال‌های 1864 -1914 حکومت می‌‌کردند. (م.)
[1]. pious
[1]. G. Zeidan
[1]. Radical
[1]. Pan ـ Arabissm
[1]. Pan ـ Islamism
[1]. M. M. Musa
[1]. A. Al ـMuhafza
[1]. H. Sharabi
[1]. synecreticist
[1]. M. J. Al ـAnsari
[1]. Shura
[1]. Al ـ Shawkani
[1]. Alusis, mahmoud
[1]. Shukry
[1]. M. A. Al ـSanusy
[1]. Al ـ Mahdi
[1]. M. ben A. al ـMahdi
[1]. Ibn Al ـ Salah
[1]. Renan
[1]. A. Al ـ Nadim
[1]. Ch. Arsalan
[1]. Adib Ishak
[1]. Orabi
[1]. Turks
[1]. Coupdetat
[1]. Al ـ Sayadi
[1]. R. Al ـ Azm
[1]. A. Al ـ Maghribi
[1]. T. Al ـ Gazairi
[1]. A. Al ـ Zahrawi
[1]. S. Al ـQuasimi
[1]. G. Al ـQuasimi
[1]. A. Ben. Badis
[1]. A. Al ـ Ibrahimi
[1]. A. Al ـ Fasi
[1]. A. Ben Ashour
[1]. A. Khan
[1]. A. Ali
[1]. integrism
[1]. fundamentalism
[1]. Fatherland
[1]. A. Mubarak
[1]. A. F. Zaghloul
[1]. S. Zaghloul
[1]. A. L. alsayed
[1]. M. H. Heikal
[1]. M. Fahmy
[1]. T. Hussein
[1]. Christian Voltaire
[1]. Kh. Al ـ Tunsi
[1]. Medhat Pacha
[1]. R. Hassoun
[1]. F. Marrash
[1]. G. D. Al ـ Halabi
[1]. N. Al ـ Yazigi
[1]. B. Al ـ Bustani
[1]. I. Al ـ Yazigi
[1]. N. Azouri
[1]. S. Al ـ Bustani
[1]. N. Fares
[1]. Arab League
[1]. League of the Arab Nation
[1]. S. Al - Husari
[1]. M. Aflaq
[1]. the Arab Socialist Renaissance Party
[1]. New Wafd Party
[1]. New Destour Party
[1]. Kh. M. Khaled
[1]. K. Amin
[1]. integrism
[1]. Sh. Shmayel
[1]. Buchner
[1]. F. Anton
[1]. Life of Jesus
[1]. Origins of christianity
[1]. Y. Sarrouf
[1]. A. Al ـ Rihani
[1]. N. Haddad
[1]. S. Musa
[1]. Weissmen
[1]. I. Mazhar
[1]. Z. N. Mahmoud
[1]. subjectivity
[1]. F. Zakaria
[1] . Reichenbach
[1]. Tawil
[1]. Qasim
[1]. Iraqi
[1]. Spinozism
[1]. Hegelianism
[1]. Imam
[1]. O. Amin
[1]. Z. Arsouzi
[1]. intuitionism
[1]. consciencism
[1]. Jowaniya
[1]. immanentism
[1]. Rahmaniya
[1]. W. Wahab
[1]. A. M. Mosharafa
[1]. M. Nazif
[1]. H. Tukan
[1]. Z. N. Mahmoud
[1]. A. Sabra
[1]. Abu Rayan
[1]. M. Th. Al ـFindi
[1]. F. Zakaria
[1]. M. Zeidan
[1]. S. Qonsou
[1]. Grace
[1]. predestination
[1]. transcendence
[1]. anthropomorphism
[1]. Y. Karam
[1]. Ch. Malek
[1]. G. Sh. Anawati
[1]. equilibrium
[1]. Y. Heweidi
[1]. S. Alexander
[1]. R. B. Parry
[1]. deductive
[1]. inductive
[1]. formalism
[1]. empiricism
[1]. Z. Ibrahim
[1]. A. Badawi
[1]. H. Muruwa
[1]. Critique of Arab Mind
[1]. literalism
[1]. Modernization Of Arab Mind
[1]. H. Sa’ab
[1]. Critique of Epistemological Mind
[1]. M. Arkum
[1]. A. Al ـKhatibi
[1]. A. F. Khesheim
[1]. T. Tizini
[1]. S. G. Azum
[1]. Lahbabi
[1]. Bergson
[1]. Mounier
[1]. H. Jait
[1]. specificity
[1]. occasionalism
[1]. M. Al ـ Siba’i