فلسفۀ اسلامی معاصر

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

نادر شکرالهی

چکیده

تاریخ، جغرافیا، شرایط و گرایش‌‌ها
بحث از فلسفۀ اسلامی معاصر در ابتدا به تعریف سه واژه نیاز دارد: «‌معاصر»، «‌اسلامی» و «‌فلسفه». دانشمندان در مورد دایرۀ شمول واژۀ معاصر، توافق ‌‌نظر ندارند. آیا این واژه، قرن نوزدهم را نیز در بر می‌‌گیرد و یا طبق نظر بعضی محققان - از آن‌جا که قرن نوزدهم در معنای دقیق‌‌تر به دورۀ «‌مدرن» فلسفۀ اسلامی تعلق دارد - این واژه فقط به قرن بیستم اختصاص دارد. بنابر نظر دیگر محققان، چنین تمایزی بین معاصر و مدرن وجود ندارد و بهتر است این دو از هم متمایز نشوند. هر دو [دوره] با اولین برخوردهای فکری جهان اسلام با غرب آغاز می‌‌شوند چنان‌که در مورد متفکرانی هم‌‌چون الطحطاوی (1801-1873) در مصر و احمدخان (1817- 1898) در هند، نمایان است

عنوان مقاله [English]

فلسفۀ اسلامی معاصر

نویسنده [English]

  • nader shocrolhi
[1]. مشخصات کتاب‌شناختی مقاله به شرح زیر است:

Hanafi, Hassan, “Contemporary Islamic Philosophy”, Companion Encyclopedia of Asian Philosophy (ed., Brian Carr and Indira Mahalingam) Routledge, London and New‌York, 2001.

* از جناب آقای سید جلال‌الدین عمادی که این مقاله را با متن انگلیسی آن مقابله کردند، تشکر می‌شود

[1]. روشنفکر معاصر عرب و  استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛ مشهورترین آثار او عبارتند از: گفت‌وگوی دینی و انقلاب، از جزم‌اندیشی تا انقلاب و درآمدی به علم غربی‌سازی.

[1]. modernization

[1]. Meiji era

[1]. Essais

[1]. Montaigne

[1]. Description of Egypt

[1]. A. Amin

احمد امین کتابی دارد با عنوان: زعماء الاصلاح فی عصر الحدیث. احتمالا نویسنده به این کتاب اشاره می‌‌کند.( م.)

[1]. Khedivsal Family

 این عنوان حاکمانی بود که از طرف دولت عثمانی بر مصر بین سال‌های 1864 -1914 حکومت می‌‌کردند. (م.)

[1]. pious

[1]. G. Zeidan

[1]. Radical

[1]. Pan ـ Arabissm

[1]. Pan ـ Islamism

[1]. M. M. Musa

[1]. A. Al ـMuhafza

[1]. H. Sharabi

[1]. synecreticist

[1]. M. J. Al ـAnsari

[1]. Shura

[1]. Al ـ Shawkani

[1]. Alusis, mahmoud

[1]. Shukry

[1]. M. A. Al ـSanusy

[1]. Al ـ Mahdi

[1]. M. ben A. al ـMahdi

[1]. Ibn Al ـ Salah

[1]. Renan

[1]. A. Al ـ Nadim

[1]. Ch. Arsalan

[1]. Adib Ishak

[1]. Orabi

[1]. Turks

[1]. Coupdetat

[1]. Al ـ Sayadi

[1]. R. Al ـ Azm

[1]. A. Al ـ Maghribi

[1]. T. Al ـ Gazairi

[1]. A. Al ـ Zahrawi

[1]. S. Al ـQuasimi

[1]. G. Al ـQuasimi

[1]. A. Ben. Badis

[1]. A. Al ـ Ibrahimi

[1]. A. Al ـ Fasi

[1]. A. Ben Ashour

[1]. A. Khan

[1]. A. Ali

[1]. integrism

[1]. fundamentalism

[1]. Fatherland

[1]. A. Mubarak

[1]. A. F. Zaghloul

[1]. S. Zaghloul

[1]. A. L. alsayed

[1]. M. H. Heikal

[1]. M. Fahmy

[1]. T. Hussein

[1]. Christian Voltaire

[1]. Kh. Al ـ Tunsi

[1]. Medhat Pacha

[1]. R. Hassoun

[1]. F. Marrash

[1]. G. D. Al ـ Halabi

[1]. N. Al ـ Yazigi

[1]. B. Al ـ Bustani

[1]. I. Al ـ Yazigi

[1]. N. Azouri

[1]. S. Al ـ Bustani

[1]. N. Fares

[1]. Arab League

[1]. League of the Arab Nation

[1]. S. Al - Husari

[1]. M. Aflaq

[1]. the Arab Socialist Renaissance Party

[1]. New Wafd Party

[1]. New Destour Party

[1]. Kh. M. Khaled

[1]. K. Amin

[1]. integrism

[1]. Sh. Shmayel

[1]. Buchner

[1]. F. Anton

[1]. Life of Jesus

[1]. Origins of christianity

[1]. Y. Sarrouf

[1]. A. Al ـ Rihani

[1]. N. Haddad

[1]. S. Musa

[1]. Weissmen

[1]. I. Mazhar

[1]. Z. N. Mahmoud

[1]. subjectivity

[1]. F. Zakaria

[1] . Reichenbach

[1]. Tawil

[1]. Qasim

[1]. Iraqi

[1]. Spinozism

[1]. Hegelianism

[1]. Imam

[1]. O. Amin

[1]. Z. Arsouzi

[1]. intuitionism

[1]. consciencism

[1]. Jowaniya

[1]. immanentism

[1]. Rahmaniya

[1]. W. Wahab

[1]. A. M. Mosharafa

[1]. M. Nazif

[1]. H. Tukan

[1]. Z. N. Mahmoud

[1]. A. Sabra

[1]. Abu Rayan

[1]. M. Th. Al ـFindi

[1]. F. Zakaria

[1]. M. Zeidan

[1]. S. Qonsou

[1]. Grace

[1]. predestination

[1]. transcendence

[1]. anthropomorphism

[1]. Y. Karam

[1]. Ch. Malek

[1]. G. Sh. Anawati

[1]. equilibrium

[1]. Y. Heweidi

[1]. S. Alexander

[1]. R. B. Parry

[1]. deductive

[1]. inductive

[1]. formalism

[1]. empiricism

[1]. Z. Ibrahim

[1]. A. Badawi

[1]. H. Muruwa

[1]. Critique of Arab Mind

[1]. literalism

[1]. Modernization Of Arab Mind

[1]. H. Sa’ab

[1]. Critique of Epistemological Mind

[1]. M. Arkum

[1]. A. Al ـKhatibi

[1]. A. F. Khesheim

[1]. T. Tizini

[1]. S. G. Azum

[1]. Lahbabi

[1]. Bergson

[1]. Mounier

[1]. H. Jait

[1]. specificity

[1]. occasionalism

[1]. M. Al ـ Siba’i