ملاحظاتی دربارة مقالة «تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض»

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

علی ملک محمدی

چکیده

«تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض» عنوان مقاله‌ای است، به قلم مؤلّفین در مجلّه پژوهش‌های فلسفی‌ـ کلامی، شمارۀ 31 و 32 که عهده‌دار بررسی نظر ارسطو دربارۀ‌ اصل امتناع تناقض می‌باشد. سه نتیجه‌ اساسی در این مقاله أخذ شده است: 1) ارسطوتعبیر واحدی از این اصل ندارد، 2) ناهم‌سازگاری برخی دیدگاه‌‍‍‌های ارسطو در این زمینه، 3) گزاره نما بودن این اصل بنا به تقریر ارسطو. در این نوشته سعی بر این است تا از دو جهت ایده‌های مطرح شده دراین موضوعات‌ به چالش کشیده شده و ناکافی‌بودن دلایل پشتیبان آن ایده‌ها را نشان دهم؛ الف) نشان دادن تفسیر به رأی‌های قطعات ارسطو که حکم مقدمات را در کل استدلال‌های آن مقاله ایفا می‌کنند و ب) استدلال علیه ایده‌های اصل مطرح شده در مقاله.[i. از دوستان فاضلم آقای سیدعمار کلانتر و آقای سیدجمال‌الدین میرشرف‌الدین که نسخة اولیه این مقاله را به‌دقت مطالعه کردند و ایرادات اساسی آن را متذکر شدند، سپاسگذارم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ملاحظاتی دربارة مقالة «تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض»

نویسنده [English]

  • ali malek mohamadi
1. ابن‌رشد، تلخیص کتاب البرهان، محمود قاسم و تشارلس بتروث و أحمد عبدالمجید هریدی، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1982.
2. ابن سینا، الإشارات و التنبیهات، الجزء الأول فی المنطق، نشرالبلاغة، 1385.
3. احمدی افرمجانی، علی‌اکبر و حجّتی، محمّد علی و مروت، علی اصغر، «تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض»، پژوهش‌های فلسفی ـ‌کلامی، شمارة سوم و چهارم، 207 ـ 231، 1386.
4. ادیب سلطانی، میر شمس‌الدین، منطق ارسطو (ارگانون)، مؤسسة انتشارات نگاه، تهران، 1378.
5. بدوی، عبدالرحمن، منطق أرسطو، ثلاثة أجزاء، وکالة المطبوعات، الکویت و دارالقلم بیروت، لبنان، الطبعة الأولی، 1980م.
6. رازی، فخرالدّین، الإنارات فی شرح الإشارات، تصحیح: امیر فرهپور (پایان نامة کارشناسی ارشد - دانشکدة الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)، 1373 ـ 1374.
7. شیرازی، صدرالدّین محمّد، التنقیح فی المنطق، به تصحیح غلامرضا یاسی‌پور، انتشارات بنیاد حکمت صدرا، 1378.
 8. Ackrill. j. I., Aristotle categories and de Interpretation, translated with notes, Oxford Clarendon Press, 1994.
9. Aristotle, The complete works of aristotle, the revised oxford translation, edited by: j. Barnes 2 volume, Princeton University Press,1995.
10.  Bouyges. M., Averroes Tafsir ma ba’d at-tabi’at, dar el-machreq editeurs, beyrouth,1967, v. 1.
11.  Madigan. A., Alexander of Aphrodisias on Aristotle metaphysics, v. 4, translated by: Madigan, Duckworth, 1993.
12.  Plato, The collected Dialogues, edited by: Hamilton. E and Cairns. H. Princeton University press, 1994.
13.  Politis. V., Aristotle and the Metaphysics, Routledge, 2004.
14.  Ross, w. D., Aristotle’s Metaphysics, a revised text with introduction and commentary, two volume, Oxford at the Clarendon Press, 1981.
15.  Tredennick. H., Aristotle the Metaphysics, books i-ix, the loeb Classical library- Harvard University Press,1956.
16.  Tredennick. H., Aristotle the metaphysics, books x-xiv, the loeb classical library- Harvard University press,1958.