دوره و شماره: دوره 25، شماره 99، پاییز 1399، صفحه 1-176 
7. نقش قاعده بسیط الحقیقه در اثبات توحید صفاتی

صفحه 149-173

10.22081/jpt.2020.56407.1690

لیلا بانشی (نویسنده مسئول)؛ احمد فاضلی؛ علی اله بداشتی