دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهمن 1375، صفحه 75-362 
دشمن فضیلت

صفحه 250-269

10.22081/jpt.1997.22855

برهان غلیون ترجمه محمدمهدی خلجی


تجدید بناهای طبیعت‌گرایانه از دین

صفحه 270-277

10.22081/jpt.1997.22856

ویلیام، پی آلستون ترجمه غلامحسین توکلی