کلیدواژه‌ها = ایمان
بررسی انتقادی ضوابط تکفیر معیّن از منظر ابن‌تیمیه

دوره 24، شماره 95، مهر 1398، صفحه 153-174

10.22081/jpt.2019.67974

ابوالفضل فندرسکی(نویسنده مسئول)؛ علی اله بداشتی؛ احمد عابدی


«عیار» و «اساس» در اسلامی بودن تمدّن

دوره 20، شماره 80، دی 1394، صفحه 31-54

حبیب الله بابایی


تفکر اجتماعی خوارج

دوره 18، شماره 70، تیر 1392، صفحه 122-143

حبیب الله بابایی