کلیدواژه‌ها = قرآن
تطابق ظهور ملکی با حقیقت ملکوتی قرآن

دوره 22، شماره 86، تیر 1396، صفحه 149-164

10.22081/jpt.2017.64522

علی خراسانی؛ سیدرضا اسحاق‌نیا


زمان موهوم در آیینه قرآن و حدیث

دوره 18، شماره 70، تیر 1392، صفحه 144-171

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی


نفی تک ‌ساحتی و میرا‌ بودن ‌‌آدمی در قرآن

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 121-150

علیرضا آل بویه