دوره و شماره: دوره 23، شماره 90 - شماره پیاپی 90، تابستان 1397، صفحه 4-175 
2. رویکرد باطنی شهید ثانی به شریعت

صفحه 31-50

10.22081/jpt.2018.66006

حامد آل یمین؛ محمد سوری؛ سیدمحمدرضا موسوی فراز