تصورپذیری و توجیه باور وجهی؛ دفاع از مدل یبلو

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران، ایران.

چکیده

یک ایده بسیار معروف در معرفت‌شناسی وجهی این است که تخیل‌پذیری یک گزاره، راهنمای خوبی برای امکان آن است. یبلو تخیل‌پذیریِ راهنمای امکان را برحسب تصورپذیری تحلیل می‌کند. فیوکو در مقاله «تخیل‌پذیری، تصور و معرفت وجهی»، علیه استفاده از تخیل‌پذیری مبتنی بر تصور در معرفت‌شناسی وجهی استدلال می‌کند. ایراد نخست فیوکو ناظر به این نظر یبلو است که شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده اشتباه کند. فیوکو استدلال می‌کند از‌آنجا‌که چنین دیدگاهی به نتایج غیرقابل پذیرش می‌انجامد، باید کنار گذاشته شود. افزون بر این، فیوکو برای اینکه علیه کاربستِ تصور در معرفت‌شناسی وجهی استدلال کند، از مشروع‌بودن استفاده از مواضعه در مباحث وجهی سود می‌برد. از نظر او، وضع‌کردن در تصور مجاز است و وقتی از شخصی خواسته می‌شود که جهان ممکنی را در نظر بگیرد، شخص می‌تواند جهانی را که می‌خواهد در نظر بگیرد وضع کند. فیوکو از این امر نتیجه می‌گیرد که هر گزاره‌ قابل فهمی تخیل‌پذیر خواهد بود و بنابراین، تخیل‌پذیری مبتنی بر تصور نمی‌تواند راهنمایی برای امکان باشد. در این مقاله، از مدل یبلو در برابر اشکال‌های فیوکو دفاع می‌کنم و نشان می‌دهم هیچ‌کدام از این اشکال‌ها بر مدل یبلو وارد نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imaginability and the Justification of Modal beliefs: a Defense of Yablo’s Model

نویسنده [English]

  • Masoud Zia Ali Nasb Pour
Researcher/ School of philosophy,Institute for research in fundamental sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A well-known idea in modal epistemology is that conceivability of a proposition is a good guide for its possibility. Yablo analyzes the conceivability as a guide for possibility in terms of imaginability. In his paper, “Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge,” Fiocco argues against appealing to imagination-based conceivability in modal epistemology. Fiocco’s first objection is levelled against Yablo’s view that one can make a mistake about exactly which world she has brought into her mind. Fiocco argues that this view should be rejected since it leads to implausible consequences. Furthermore, in his argument against appealing to imagination in modal epistemology, Fiocco draws upon the legitimacy of stipulation in modal issues. For him, it is permissible to stipulate in one’s imagination—when one is asked to bring a possible world to her mind, she can stipulate the world she wants to consider. From this, Fiocco concludes that any understandable proposition will be conceivable; therefore, imagination-based conceivability cannot be a guide for possibility. In this paper, I will defend Yablo’s model against Fiocco’s objections, showing that none of these objections goes through.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modal epistemology
  • possibility
  • conceivability
  • Imagination
  • stipulation
1. Chalmers, D. (2002), “Does conceivability entail possibility?” In: T. Gendler & J. Hawthorne (eds.), Conceivability and possibility, New York: Oxford University Press.

2. Fiocco, Marcello (2007), “Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge,” Philosophy and Phenomenological Research, 74 (2).

3. Gendler T. & Hawthorne J. (eds.) (2002), Conceivability and possibility, New York: Oxford University Press.

4. Geirsson, H. (2005), “Conceivability and Defeasible Modal Justification,” Philosophical Studies, 122 (3).

5. Gregory, D. (2004), “Imagining possibilities,” Philosophy and Phenomenological Research, 69 (2).

6. Hartl, Peter (2016), “Modal Skepticism, Yablo-Style Conceivability, and analogical Reasoning,” Synthese, No. 193.

7. Hawke, Peter (2011), “Van Inwagen’s Modal Skepticism,” Philosophical Studies, No. 153.

8. Ichikawa, Jonathan and Jarvis, Benjamin (2012), “Rational Imagination and Modal Knowledge,” Nous, No. 46 (1).

9. Kind, Amy, (2001), “Putting the image back in imagination,” Philosophy and Phenomenological Research, No. 62.

10. Kripke, Saul (1980), Naming and Necessity, Cambridge, MA: Harvard University Press.

11. Kung, Peter (2010), “Imagining As a Guide to Possibility,” Philosophy and Phenomenological Research, No. 81 (3).

12. __________ (2016), “Imagination and Modal Epistemology,” in: A. Kind (ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination, Routledge: Taylor & Francis Group.

13. Tidman, P. (1994), “Conceivability as a test for possibility,” American Philosophical Quarterly, No. 31 (4).

14. Van Inwagen, Peter (1998), “Modal Epistemology,” Philosophical Studies, No. 92.

15. Yablo, Stephen (1993), “Is Conceivability a Guide to Possibility,” Philosophy and Phenomenological Research, No. 53.