موضوعات = پژوهش‌محوری با تأکید بر پژوهش‌های تحلیلی و انتقادی؛
متافیزیک در ویتگنشتاین:انکار یا ضرورت

دوره 28، شماره 109، فروردین 1402، صفحه 59-95

10.22081/jpt.2022.64829.1978

بهنام رسالت؛ محمدرضا عبدالله نژاد


سهم دیوید هیوم در پیدایش روان‌شناسی‌گرایی در فلسفۀ غربی

دوره 27، شماره 108، دی 1401، صفحه 115-146

10.22081/jpt.2022.64555.1966

جلال پیکانی؛ زینب انجم شعاع؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ مهدی خادمی


آسیب‌شناسی مؤلفه‌های دین‌گریزی اومانیسم در تفکر دینی

دوره 27، شماره 107، مهر 1401، صفحه 149-175

10.22081/jpt.2022.61784.1865

محمدصادق یوسفی مقدم؛ مرتضی غرسبان