نویسنده = حبیب الله بابایی
تعداد مقالات: 9
1. نظریۀ عدالت اجتماعی علامه طباطبایی و مبانی آن

دوره 22، شماره 86، تابستان 1396، صفحه 93-117

10.22081/jpt.2017.64520

سیدعلی اکبر هاشمی؛ حبیب الله بابایی


3. «عیار» و «اساس» در اسلامی بودن تمدّن

دوره 20، شماره 80، زمستان 1394، صفحه 31-54

حبیب الله بابایی


4. مقولۀ «تمدن» در طبقه‌بندی علوم اسلامی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1393، صفحه 19-39

حبیب الله بابایی


5. «پیوستگی» در تمدن اسلامی (بررسی نظریۀ مارشال هاجسن)

دوره 19، شماره 74، تابستان 1393، صفحه 33-58

حبیب الله بابایی


6. تفکر اجتماعی خوارج

دوره 18، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 122-143

حبیب الله بابایی


7. جامعه، فرهنگ و تمدّن در تفکّر و تجربۀ صوفیان مسلمان

دوره 16، شماره 64، زمستان 1390، صفحه 75-99

حبیب الله بابایی


8. الاهیاتِ تمدّنی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 94-120

حبیب الله بابایی


9. درآمدی بر «الاهیات عملی» در اندیشۀ دینیِ مدرن

دوره 16، شماره 61، بهار 1390، صفحه 109-135

حبیب الله بابایی