نویسنده = اکبر اقوام کرباسی
نقش نظریه «معنا» در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ ارادۀ خدا

دوره 24، شماره 96، دی 1398، صفحه 6-27

10.22081/jpt.2020.68164

اکبر اقوام کرباسی؛ محمدتقی سبحانی


مواجهه متکلمان امامیه با فلسفه در سده هفتم

دوره 20، شماره 77، فروردین 1394، صفحه 115-151

علی نقی خدایاری؛ اکبر اقوام کرباسی


مرجئۀ شیعه

دوره 17، شماره 67، مهر 1391، صفحه 34-66

اکبر اقوام کرباسی


مدرسۀ کلامی کوفه

دوره 17، شماره 65، فروردین 1391، صفحه 38-65

اکبر اقوام کرباسی