همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفۀ اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

همدلی ظرفیتی در انسان است که به‌وسیلۀ آن، واکنش‌های دیگر‌گرایانۀ عاطفی برقرار می‌کند. فرد به کمک این ویژگی می‌تواند از منظر دیگری جهان را ببیند و احساس او را درک کند؛ بنابراین انسان‌ها با تخیل شرایط «دیگری»، می‌توانند رنج‌ها و لذت‌های او را ادراک کنند. همدلی در اخلاق، نقش برجسته‌ای دارد؛ به‌ویژه تأثیر آن در قضاوت اخلاقی قابل توجه است. عده‌ای از منتقدان، منکر سودمندی همدلی برای قضاوت اخلاقی شدند. نقد این عده به دو شکل متفاوت ارائه شده است: برخی از این استدلال‌ها ناظر به انکار ضرورت همدلی برای قضاوت اخلاقی است و برخی دیگر مدعی‌اند که همدلی تأثیر منفی بر قضاوت اخلاقی می‌گذارد. در مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است، نخست ادلۀ منتقدان بررسی شده، سپس به تحلیل سه نوع رابطۀ علّی، سازه‌ای و تبیینی و بازبینی تأثیرات منفی همدلی بر قضاوت اخلاقی پرداخته خواهد شد. درنهایت این نتیجه حاصل می‌شود که اولاً همدلی به‌مثابۀ عنصری قوام‌بخش در تبیین قضاوت اخلاقی، موجه است؛ ثانیاً گرچه نمی‌توان به‌صورت کلی همۀ اقسام همدلی (شناختی/عاطفی) را برای قضاوت اخلاقی ضروری دانست و تأثیرات آن‌ را کاملاً مثبت ارزیابی کرد، دست‌کم می‌توان نشان داد که همدلیِ شناختی عنصری مثبت در قضاوت اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Empathy in Ethics: A Study of the Impact of Empathy on Moral Judgment

نویسندگان [English]

  • Maryam Ardeshir Larijani 1
  • Seyed Jaber Nikoo 2
1 Assistant professor, Department of Moral Philosophy, University of Qom, Qom, Iran
2 PhD student, Moral Philosophy, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Empathy is a human capacity by which they show emotional altruistic responses. By means of this characteristic, one can see the world from another person’s perspective and understand their feeling. Accordingly, people can understand the sufferings and pleasures of others by imagining their circumstances. Empathy plays a crucial role in morality, and in particular, it affects moral judgments. Some critics deny the usefulness of empathy for moral judgments. The critique is articulated in two different ways: there are arguments against the necessity of empathy for moral judgment, and there are arguments for the negative impact of empathy on moral judgment. In the present article, which draws on the descriptive-analytic method, we first study the arguments offered by critics, and then analyze three kinds of relations: causal, constitutive, and explanatory, to reconsider the negative impacts of empathy on moral judgment. We finally conclude that, first, empathy is justified as a constitutive element in explaining moral judgment, and second, while all types of empathy (cognitive and emotional) cannot be deemed necessary for moral judgment and its impacts cannot be seen as fully positive, we can at least show that cognitive empathy is a positive element of moral judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy
  • moral judgment
  • cognitive empathy
  • emotional empathy
  • constructive relation
  • causal relation
  • inference to the best explanation

1. بارون-کوهن، سایمون. (1398). شناخت شرارت بشر در همدلی و ریشه‌های خشونت. تهران: انتشارات اسبار.
2. هیوم، دیوید. (1397). رساله‌ای در باب طبیعت آدمی. تهران: ققنوس.

3. Arendt, H. (2006). Eichmann in jerusalem. New York: Penguin.
4. Bloom, Paul. (2016). Against Empathy: The Case for Rational Compassion. New York: Ecco Books.
5. Cuff, B. M., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A review of the concept. Emotion review, 8(2), pp. 144-153.
6. Guglielmo, S. (2015). Moral judgment as information processing: an integrative review. Frontiers in psychology, 6, p. 1637.
7. Haidt, J. (2012). The Righteous Mind. New York: Vintage.
8. Haidt, J., Bjorklund, F., & Murphy, S. (2000). Moral dumbfounding: When intuition finds no reason. Unpublished manuscript, University of Virginia, pp. 191-221.
9. Hoffman, M. L. (2011). Empathy, justice, and the law. Empathy: Philosophical and psychological perspectives, 230-254.Juujärvi, S. (2005). Care and justice in real-life moral reasoning. Journal of Adult Development, 12(4), pp. 199-210.
10. Juujärvi, S. (2005). Care and justice in real-life moral reasoning. Journal of Adult Development, 12(4), 199-210.
11. Kauppinen, A. (2017). Empathy and moral judgment. In The Routledge handbook of philosophy of empathy (pp. 215-226). Routledge.
12. Kauppinen, Antti. (2022). Moral Sentimentalism (Edward N. Zalta, Ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition). URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/moral-sentimentalism/>.
13. Levi, P. (1988). The Drowned and the Saved. New York: Summit Books.
14. Nichols, S. (2004). Sentimental rules: On the natural foundations of moral judgment. Oxford University Press.
15. Nichols, S. (2005). Innateness and moral psychology.
16. Prinz, J. (2011). Against empathy. The Southern Journal of Philosophy, (49), pp. 214-233.
17. ry of Moral Sentiments (D.D. Raphael and A.L. Macfie, Eds.). Oxford University Press. 
18. Slote, Michael (2010). Moral Sentimentalism. New York: Oxford University Press.
19. Slovic, P. (2007). If I look at the mass I will never act: Psychic numbing and genocide. Judgment and Decision Making 2(2), pp. 79–95.
20. Small, D. A., Loewenstein, G., & Slovic, P. (2007). Sympathy and callousness: The impact of deliberative thought on donations to identifiable and statistical victims. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102(2), pp. 143-153.
21. Smith. adam. (1982). The Theo
22. Spaulding, Shannon. (2017). Cognitive empathy. In The Routledge handbook of philosophy of empathy (pp. 13-22). Routledge.