معرفت‌شناسى و باور دینى

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

در این نوشته مى خواهم به یکى از غامض ترین مشکلات فلسفى در طول تاریخ فلسفه، یعنى معرفت شناسى باور دینى، بپردازم; هم به خاطر اهمیت خود این موضوع و هم به عنوان نمونه اى از چگونگى کاربرد جنبه هاى مختلف نظریه معرفت درباره موضوعى خاص. من طرح کلى آنچه را که به نظرم بهترین دلیل براى توجیه باور دینى است، ارائه مى کنم و منحصراً به ادیان خداگروانه مخصوصاً یهودیت، مسیحیت و اسلام نظر دارم; اما استدلالهاى من براى انواع دیگر باورها، یعنى باورهاى علمى (مانند نظریه تکامل داروین)، سیاسى (مانند محافظه کارى، سوسیالیزم و فمینیسم) و اخلاقى (مانند سودگروى، واقع گروى و ضد آن و سقط جنین) نیز کاربرد دارد. ادعا نمى کنم که شرح و تفسیر من شرح و تفسیرى کامل، چه برسد به این که کاملاً موفق، است، اما گمان مى کنم که آموزنده و قابل قبول باشد.

عنوان مقاله [English]

معرفت‌شناسى و باور دینى

نویسنده [English]

  • lois p paymen
این نوشته، ترجمه بخش اعظم فصل نوزدهم کتاب زیر است:
Pojman، Louis P. What can we know. 2nd ed. wadsworth. 2001 (ch.19: Epistemology and Reliyious Belief).
1. underdetermined(تأیید گرفتنِ کم یا بیشِ تمام تئورى ها با شواهد تجربى موجود.)
2. Experimental Hypothesis
3. Commensurabilism
4. Incommensurabilism
5. Preambles
6. Articles
7. transrational
8. self-authenticating
9. Explanatory
10. Rationality
11. Conceptual frameworks
12. Evidence
13. Perspectivism
14. person-relative and context-sensitive
15. world views
16. hard perspectivism
17. Fideists
18. intramural
19. intermural
20. soft perspectivism
21. Patterns
22. Program
23. Core
24. sympathetic imagination
25. neutrality
26. detached
27. impartiality
28. unfairly
29. arbitrarily
30. axiom
31. Rationalاین واژه هرگاه صفت شخص قرار گرفته است به (متعقّل) ترجمه شده و در دیگر موارد، به (عقلانى) ترجمه شده است.
32. Cumulative Cause(دلیلى که از انباشتن ادله دیگر فراهم مى آید)
33. Implications / entailments
34. credulity
35. under believer
36. skill
37. internalized
38. learning
39. counter claims
40. trained intutions
41. ad hoc
42. tenacity
43. اprogressive research programب
44. Core hypothesis
45. degenerative
46. paradigm
47. nonrule-governed reasoning
48. tacit
49. abduction=inference to the best explanation
50. phronesis (wise insight)
51. ortho logos (Correct thinking)
52. obligation
53. fallibility