نویسنده = سعید ضیائی فر
شئون معصوم و تأثیر آن بر شناخت تعالیم دین

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 61-74

سعید ضیائی فر


فلسفة علم فقه (تعریف، ساختار و اولویت‌های پژوهش)

دوره 12، شماره 48-47، مهر 1386، صفحه 273-286

سعید ضیائی فر


تأثیر دیدگاه های کلامی بر اصول فقه

دوره 11، شماره 42-41، فروردین 1385، صفحه 315-346

سعید ضیائی فر


جایگاه عقل در اجتهاد

دوره 8، شماره 32-31، مهر 1382، صفحه 427-442

سعید ضیائی فر