شئون معصوم و تأثیر آن بر شناخت تعالیم دین

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

چکیده

ابلاغ پیام الاهى یکى از شئون مهم پیامبر و امام است، ولى این شأن تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان شئون دیگرى نظیر تفسیر، تفریع، تشریع، تربیت، ولایت، حکومت و ... داشته‏اند. در این مقاله می‌کوشیم شئون مختلف معصوم را تبیین کرده و مهم‏ترین تأثیراتى را که توجّه به این شئون در شناخت آموزه‌های گوناگون دینى دارد بررسى کنیم. مهم‏ترین این تأثیرات عبارت‌اند از: جداسازى آموزه‌های دین از امور غیر‌‌دینى، حل ناسازگارى میان روایات متعارض، شناسایى سنخ‏هاى گوناگون آموزه‌های دینى - نظیر شناخت سنخ فقهى یا اخلاقى - و شناخت تعالیم اهمّ و مهم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affairs of Masumin and and their Effects on our Knowledge of Religious Doctrines

نویسنده [English]

 • Saeed Ziaeefar
چکیده [English]

Prophecy or conveying the divine message is one of the affairs of the Prophet and Imams, but this is not their sole affair; they had other affairs as well, such as the interpretation, inference, legislation, education, governing … . In this paper, I shall try to explain different affairs of Masumin and their significant effects on our knowledge of the various religious doctrines. The most significant effects include: separation of religious doctrines from non-religious ones, resolution of the inconsistency between conflicting narrations (riwayat), kowing different sorts of religious doctrines such as the feqhi or moral ones, and knowing the more and the less important doctrines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • affairs of Masumin
 • knowing religion
 • sorts of religious doctrines
 • inconsistency of narrations (riwayat)
 1. قرآن کریم.
 2. امینى، احمد (علامه امینى)، (1387)، الغدیر، بیروت: دارالکتاب العربى.
 3. بحرانى، یوسف (1405)، الحدائق الناضرة، محمدتقى ایروانى، بیروت: دارالاضواء.
 4. توحیدى، محمدعلى (1417)، مصباح الفقاهة:تقریرات درس آیت‌اللّه خویى، قم: انصاریان.
 5. جبارى، محمدرضا (1382)، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)، قم: مؤسسه آموزشى-‌پژوهشى امام خمینى.
 6. جزائرى، محمدجعفر (1407)، منتهى الدرایة، ج6، قم: نشر المؤلف.
 7. جعفرى لنگرودى، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
 8. حر عاملى، محمد (1416)، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت (ع).
 9. حلى، حسن (علامه حلی) (1410)، نهایة الاحکام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

10. خلخالى، سیدرضا (1364)، معتمد العروة الوثقى، کتاب الحج (تقریرات درس آیت‌اللّه خویى)، قم: مدرسه دارالعلم.

11. سید‌‌رضى، محمد (بى‏تا)، نهج البلاغه، محمد دشتى وکاظم محمدى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى.

12. سید مرتضى علم‏الهدى، على (1410)، الشافى فى الامامة، تهران: مؤسسة الامام الصادق (ع).

13. سیستانى، سیدعلی (1414)، مناسک الحج، قم: مکتب آیت‌اللّه العظمى السیستانى.

14. شهید اول، محمد (بى‏تا)، البیان، قم: مجمع الذخائر الاسلامى.

15. صدر، محمدباقر (1399)، اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

16. صفار، محمد (1362)، بصائر الدرجات، تهران: اعلمى.

17. ضیائى‌فر، سعید (1388)، «ولایت پیامبر (ص) و امام (ع) بر تشریع»، معارف اسلامى، سال 6، ش1، (21).

18.  طباطبایى، سید محمدحسین (1393)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: اسماعیلیان.

19. طبرسى، فضل (1354)، مجمع البیان، صیدا: مطبعة العرفان.

20. طوسى، محمد‌ (شیخ طوسی) (1363)، تمهید القواعد، عباس تبریزیان و دیگران، قم: مکتب‌‌الاعلام الاسلامى.

21.  ـــــــــــــــــ ، (1382)، تلخیص الشافى، سیدحسین بحرالعلوم، قم: انتشارات المحبین.

22. عاملى، سید محمدجواد (1419)، مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامة، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.

23. عدنان قطیفى، سیدمنیر (1414)، الرافد فى علم الاصول: تقریرات درس آیت‌اللّه سیستانى، قم: مکتب آیت‌اللّه العظمى السیستانى.

24. عروسى حویزى، عبدعلى (بى‏تا)، نورالثقلین، سیدهاشم رسولى محلاتى، قم: المطبعة العلمیة.

25. فخر المحققین، محمد (1389)، ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، قم: اسماعیلیان.

26. کلینى، محمد (1388)، الاصول من الکافى، على‌‌اکبر غفارى، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

27. مامقانى، عبداللّه (1410)، مقباس الهدایة، محمدرضا مامقانى، قم: مؤسسة آل البیت (ع).

28. مجلسى، محمدباقر (1363)، بحار الانوار، قم: دارالکتب الاسلامیه.

29. مفید، محمد (شیخ مفید) (1413)، اوائل المقالات، ابراهیم انصارى، قم: کنگره هزاره مفید.

30. موسوی خمینى، سید روح‏اللّه (1385)، الرسائل، مجتبى تهرانى، قم: اسماعیلیان.

31. ـــــــــــــــــ ، (1379)، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى.

32. موسوى عاملى، سیدمحمد (1410)، مدارک الاحکام فى شرح شرائع الاسلام، مشهد: مؤسسة آل‌‌‌البیت (ع).