دوره و شماره: دوره 27، شماره 106، تیر 1401، صفحه 1-223