دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1401، صفحه 7-188