دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، دی 1399، صفحه 1-208 
رابطۀ فلسفه، کاتارسیس و مرگ در اندیشه افلاطون

صفحه 55-76

10.22081/jpt.2020.56671.1696

مصطفی عابدی جیغه؛ عیسی موسی زاده؛ قربانعلی کریمزاده