فضیلت و مسئله خطای بنیادین اسناد

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه زنجان

چکیده

با ظهور و بروز اخلاق فضیلت در سال‌های اخیر، بسیاری به نقاط قوت و ضعف آن پرداخته‌اند که یکی از مهم‌ترین اشکال‌های مبنایی بر این نظریه، تردید یا نفی اوصافِ درونی اخلاقی (فضایل و رذایل) است. برخی از فیلسوفان اخلاق بن‌مایه‌های این اشکال را از روان‌شناسی اجتماعی برگرفته‌اند و بر اساس آن اِسناد رفتار اخلاقی آدمی را به اوصاف درونی، از مقولۀ خطای بنیادین اِسناد دانسته‌اند. گیلبرت هارمن و جان دوریس با تکیه بر پاره‌ای از آزمایش‌ها در حوزه روان‌شناسی اجتماعی، همچون آزمایش میلگرام، سامری نیکوکار و زندان زیمباردو منکر وجود اوصاف اخلاقی درونی شده و معتقدند ابتنای یک نظریه اخلاقی بر چنین اوصافی خطاست و از این‌رو، اخلاق فضیلت نظریه هنجاری مناسبی نخواهد بود. قائلان به اخلاق فضیلت پاسخ‌های سلبی و ایجابی متعددی را بیان کرده‌اند که به گمان مؤلفان پاسخ مبتنی بر کمیابی مناسب‌ترین پاسخ به اشکال یاد شده است. در این مقاله پس از طرح و تبیین مسئله، به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Virtue and the Problem of the Fundamental Error of Attribution

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jahed 1
  • Sahar Kavandi 1
  • Javad Salehi 2
1 Associate Professor, Department of Philosophy, Zanjan University.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Zanjan University.
چکیده [English]

With the emergence of virtue ethics in recent years, many people tackled with its weaknesses and strengths. One of the most important fundamental objections to virtue ethics is to doubt or deny internal moral attributes (virtues and vices). Some moral philosophers based such an objection on social psychology, and thus considered the attribution of internal attributes to human moral conducts as a fundamental error in attribution. Gilbert Harman and John Doris appealed to some experiments in social psychology, such as the Milgram experiment, benevolent Samurai, and Zimbardo prison, to deny internal moral attributes. They hold that it is a mistake to base a moral theory on such attributes, and thus virtue ethics is not a plausible normative theory. Proponents of virtue ethics provided several negative and positive replies to this objection. We believe that the best reply is the one based on rareness. In this paper, we delineate the problem and then examine it in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtue Ethics
  • Localism
  • Holism
  • Internal Moral Attributes
  • Harman
  • Doris
1. ارسطو، (1381)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه ابوالقاسم‌ پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

2. شولتز، دوان (1384)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: مؤسسه نشر ویرایش.

3. قزوینی، محمدحسن (1380)، کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء، الطبعة الاولی، قزوین: الحوزة العلمیة بمدینة قزوین.

4. کریمی، یوسف (1391)، روان‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات ارسباران، چاپ بیست و هفتم.

5. Athanassoulis, Nafsika (2003), “A Respose to Harman: Virtue Ethics And Character Traits,” in: http://onlinelibrary, wiler.com/doi/10,1111/j.0066-7372,2003,00012x/pdf.

6. Darley, J. M., & Batson, C. D. (1973), “From Jerusalem to Jericho: A study of situational and dispositional variables in helping behavior,” Journal of Personality and Social Psychology, 27.

7. Doris, John M. (1998), “Persons, Situation and Virtue Ethics,” Nous, 32: 4.

8. Haney, C., Banks, C. & Zimbardo, P. (1973), “A study of prisoners and guards in a simulated prison,” Naval Research Review, 9.

9. Harman, Gilbert (2003), “No Character or Personality,” Business Ethics Quarterly, 13 (1).

10. Harman, Gilbert (2009), “Skepticism About Character Traits,” Journal of Ethics, 13 (2/3).

11. Hooft, Stan Van (2006), Understanding virtue ethics, Acumen.

12. Milgram, S. (1963), “Behavioral study of obedience,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 67.

13. Miller, Christian (2014), “The problem of Character,” In: Hooft, Stan Van, A handbook of virtue ethics, Routledge Press.

14. Phelps, Brady, J. (2015), “Behavioral Perspectives on personality and self,” The psychological Record, 65 (3).

15. Tiberius, Walerie (2015), Moral Psychology: a contemporary introduction, Routledge Press.

16. Timpe, Kevin (2008), “Moral Character,” In: Internet Encyclopedia of Philosophy: http://www.iep.utm.edu/

17. Winter, Michael (2012), Rethinking virtue ethics, Springer.