اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدتقی سبحانی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

sobhani.mtgmail.com
0000-0002-1750-2862

سردبیر

محمد تقی سبحانی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

sobhani.mtgmail.com
0000-0002-1750-2862

اعضای هیات تحریریه

علیرضا آل‌بویه

فلسفه و کلام استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

a.aleboyehisca.ac.ir
0000-0002-6443-4583

سیدرضا اسحاق‌نیا

فلسفه اسلامی استادیار، گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

r.eshaqniaisca.ac.ir
0000-0003-0659-6338

رضا برنجکار

فلسفه غرب و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام، پردیس فارابی( دانشگاه تهران)، قم، ایران.

www.berenjkar.ir
berenjkarut.ac.ir
0000-0001-5712-9823

محسن جوادی

فلسفه اخلاق استاد،گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

moh_javadiyahoo.com

حسن رمضانی

فقه و اصول استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

infoisca.ac.ir
0000-0002-7891-879X

محمد لگنهاوسن

فلسفه علم و اخلاق استاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

legenhausenyahoo.com

احمد واعظی

فلسفه اسلامی و غرب استاد، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

ahmadvaezi01hotmail.com
0000-0001-5344-1078

دبیر تحریریه

عیسی موسی زاده

فلسفه غرب و اسلامی کارشناس در جایگاه هیأت علمی

isa.mousazadeh83gmail.com
0000-0002-8664-3933


کارشناس در جایگاه هیئت علمی

کارشناس نشریه

حجت امیدی

مدیریت کارشناس امور اجرایی

hj.omidi20gmail.com
02531156913

ویراستار انگلیسی

یاسر پور اسماعیل

فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی

pouresmailgmail.com
09124514951