طرحی برای خروج از بن‌بست برآمده از مناقشۀ درون‌گرایی و برون‌گرایی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مناقشه درون‌گرایی و برون‌گرایی در عمل معرفت‌شناسی معاصر را به بن‌بست کشانده است. به همین دلیل، کوشش‌هایی برای جمع آن دو به قصد خروج از بن‌بست ایجادشده صورت گرفته است. دو مورد از این کوشش‌ها بسیار مهم است: یکی کوششی است که ویلیام آلستون از طریق جمع میان مؤلفۀ مبنا و مؤلفۀ مؤدی به صدق‌بودن انجام داده و دیگری کوششی است که در قالب معرفت‌شناسی فضیلت از سوی دو معرفت‌شناس مشهور، یعنی ارنست سوزا و لیندا زاگزبسکی صورت پذیرفته است. البته آلستون در اواخر عمر ایده‌ای انقلابی مطرح کرد که مطابق آن همه معیارهای معرفتی، اعم از درون‌گرایانه و برون‌گرایانه، در بستر و متن خاصی کاربرد و مناسبت دارد. بررسی این کوشش‌ها نشان می‌دهد می‌توان به گشایشی در این بن‌بست امیدوار بود. اهمیت این کوشش‌ها در این است که بینش عمیق‌تری را نسبت به مقوله معرفت از خود نشان می‌دهند، چون بخشی از معرفت را برساخته ذهن و بخشی دیگر را محصول مطابقت ذهن با عالم واقع می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposal for a Way out of the Deadlock of Internalism-Externalism Dispute

نویسنده [English]

  • Jalal Peykani
چکیده [English]

The internalism-externalism dispute has in fact led contemporary epistemology to a deadlock. Attempts have been made to find a way out of this two of which are very important. One is William Alston's attempt by reconciling the foundation component and the truth-aptness component, and the other is made by two well-known epistemologists, Ernest Sosa and Linda Zagzebski, in terms of virtue epistemology. Alston has, however, proposed a revolutionary idea according to which all epistemic criteria, whether internalist or externalist, are of use in certain contexts. A consideration of such attempts shows that one might hope for a way out of this deadlock. The importance of such attempts is that they exhibit a deeper insight concerning knowledge, since they take knowledge to be partly constructed by the mind and partly produced by the correspondence of mind with the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • William Alston
  • Foundation
  • Truth-Aptness
  • Ernest Sosa
  • Linda Zagzebski
  • Virtue Epistemology
1. دانش، جواد (1389)، «تأثیر فضائل و رذایل اخلاقی در معرفت الهی از دیدگاه ملاصدرا»، پژوهش‌نامۀ فلسفه دین، سال هشتم، شماره اول.
2. زاگزبسکی، لیندا (1392)، معرفت‌شناسی، ترجمه کاوه بهبهانی، تهران: نشر نی.
3. فلدمن، ریچارد (1387)، «بررسی کتاب فراتر از توجیه»، ترجمه بتول احمدی، کتاب ماه فلسفه، ش 15.
4. مبینی، محمدعلی (1386)، «رویکرد جدید آلستون به معرفت‌شناسی باور»، نقد و نظر، ش45و46.
5. Alston, W. (1989b), “An Internalist Externalism,” Alston. W., Epistemic Justification, Cornell University Press.
6. ________ (2005), Beyond Justification, Cornell University Press.
7. ________ (1993), “Epistemic Desiderata,” Philosophy and Phenomenological Research, 53.
8. ________ (1990), “Externalist Theories of Perception,” Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 50.
9. ________ (1989a), “Internalism and Externalism in Epistemology,” Alston, W., Epistemic justification, Cornell University.
10. ________ (1991), Percerving God, Cornell University Press.
11. Battaly, Heater (2001), “Concepts to the Rescue: Thinning the Concepts of Epistemic Justification and Intellectual Virtue,” Abrol Fairweather and Linda Zagzebski, Virtue Epistemology, Oxford University Press.
12. Goldman, Alvin I. (1992), “Epistemic Folkways and Scientific Epistemology,”  Liaisons Goldman (ed.), Philosophy meets Cognitive and Social sciences, Cambridge, MA: MIT press.
13. ________ (2005), “Disagreement in Philosophy,” Heather Battaly and Michael Lynch (eds.), Perspectives on the Philosophy of William P. Alston, Studies in Epistemology and Cognitive Theory, Rowman and Littlefield: Lanham, MD.
14. Kant, Immanuel (1787), Critique of Pure Reason, tr. by, Indians polise, Wermers, Cambridge: Pluhar.
15. Sosa, E., Kim, J., Fantl, J. (2008), Epistemology, New York: Blackwell.
16. Sosa, Ernest (1980), “Raft and Pyramid: Coherence Versus Foundation in the theory of knowledge,” Studies in Epistemology: Midwest Studies in Philiosphy, University of Notre dame.
17. ________ (1991), Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology, Cambridge university press.
18. ________ (1995a), “Raft and the Pyramid: Coherence Versus Foundations in the theory of knowledge,” Sosa, Knowlede in Prespective, Cambridge University Press.
19. ________ (1995b), “Intellectual Virtue in Perspective,” Sosa, Knowlede in Prespective, Cambridge University Press
20. ________ (1995c), “Reliabilism and Intellectual Virtue,” Sosa, Knowlede in Prespective: Selected Essays in Epistemology, Cambridge University Press.
21. Zagzebski, Linda (2001), “Introductionn,” Abrol Fairweather and Linda Zagzebski (eds.), Virtue Epistemology, Oxford University Press.
22. ________ (1996), Virtues of the mind, Cambridge University Press.