تأثیر پراگماتیسم مولد جان دیویی بر فلسفۀ تکنولوژی لری هیکمن

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه فلسفۀ، دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

لری هیکمن با نگاهی پراگماتیستی به فلسفۀ تکنولوژی وارد شده است. در این مقاله، از نسبت فلسفۀ تکنولوژی هیکمن با پراگماتیسم جان دیویی بحث خواهد شد. هدف این است که نتایج فلسفۀ دیویی در بحث از تکنولوژی مشخص شود. تا پیش از قرائت ارائه‌شده توسط هیکمن، کسی به دیویی به مثابۀ فیلسوف تکنولوژی نمی‌نگریست؛ اما هیکمن بر این باور است که دیویی دارای فلسفۀ تکنولوژی توسعه‌یافته‌ای است که برابر سنتی است که تکنولوژی را خودبسنده و دارای ذاتی بیگانه با انسان تلقی می‌کند. او در بیان تفاوت بین تکنولوژی و تکنیک به عنصر شناخت توجه دارد و تکنولوژی را حاصل مداخلۀ تحقیق نظام‌مند در تکنیک می‌داند. دیویی با طرح مفهوم تکنولوژی طبیعی‌شده، تکنولوژی را به مثابۀ تحقیقی معرفی می‌کند که انسان دربارۀ تکنیک‌های موجود انجام می‌دهد تا سازگاری با محیط خود را افزایش دهد و آن را متناسب با نیازهایش تغییر دهد. تکنولوژی در پراگماتیسم مولد دیویی به موضوعی فلسفی تبدیل می‌شود و فیلسوف می‌تواند با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای فلسفی، درک خود و افراد جامعه‌اش را از نحوهٔ پیوندِ میان وجوه متنوع فرهنگ تکنولوژیک ارتقا دهد و تأثیر معناداری بر جهان تکنولوژیکِ در حال تغییر داشته باشد. هیکمن ادعا دارد فلسفۀ دیویی می‌تواند بدون گرفتارشدن به نظام‌های کل‌نگر و فراتر از تحلیل زبان، فرهنگ تکنولوژیک را با ارزش‌های دموکراسی آشتی دهد. با این حال، تعریف دیویی از تکنولوژی، آن را به مفهومی کانونی و عام تبدیل می‌کند و در نقد او بر واقع‌گرایی، نشانه‌هایی از ظهور دوبارۀ متافیزیک کل‌نگر به چشم می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of John Dewey’s Productive Pragmatism on Larry Hickman’s Philosophy of Technology

نویسندگان [English]

  • Alireza Mokarianpour 1
  • Reza Sadeghi 2
1 PhD student, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate professor, Department of Western Philosophy, Faculty of Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

Larry Hickman approaches the philosophy of technology through a pragmatist lens. This article explores the relationship between Hickman’s philosophy of technology and John Dewey’s pragmatism, aiming to elucidate the implications of Dewey’s philosophy in the discourse on technology. Prior to Hickman's exposition, Dewey was not typically regarded as a philosopher of technology. However, Hickman contends that Dewey developed a comprehensive philosophy of technology that diverges from the traditional view of technology as self-sufficient, detached from human essence. Hickman distinguishes between technology and technique by emphasizing the role of knowledge, asserting that technology emerges from systematic research into technique. Dewey introduces the concept of naturalized technology, viewing it as an investigation into existing techniques to enhance adaptation to the environment and modify it according to human needs. In Dewey’s productive pragmatism, technology becomes a philosophical concern, allowing philosophers to employ philosophical methods and tools to enrich their understanding and society’s perception of the interplay among various aspects of technological culture, thereby shaping the evolving technological landscape. Hickman argues that Dewey’s philosophy can reconcile technological culture with democratic values without resorting to holistic systems or linguistic analyses. However, Dewey’s definition of technology tends to centralize it as a general concept, and his critique of realism hints at a resurgence of holistic metaphysics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of technology
  • pragmatism
  • Larry Hickman
  • John Dewey
بنواری‌نژاد، مجتبی؛ اصغری، محمد. (1396). ادغام تاریخ‌گرایی هگلی با طبیعت‌گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه. دو فصلنامۀ شناخت، (1)76.
شفلر، اسرائیل. (1397). چهار پراگماتیست )چاپ اول(. تهران: نشر مرکز.
تلیس، رابرت بی؛ ایکین، اسکات اف. (1400). عمل باوری (مترجم: حسین گلشاهی، چاپ اول). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
رورتی، ریچارد. (1386). فلسفه و امید اجتماعی (مترجم: عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، چاپ اول). تهران: نشر نی.
ریس، ویلیام. (1400). فرهنگ فلسفه (مترجمان: غلامرضا اعوانی، چاپ اول). تهران: انتشارات حکمت.
ahdictionary.com
Baldine, Joanne. (2003). Larry Hickman and Tuning up the Technological Culture. Technè: Research in Philosophy and Technology, 7(1), pp. 8-17.
Borgmann, Albert. (2003). Kinds of Pragmatism. Techné, 7(1), pp. 18-24.
Feenberg, Andrew. (2003). Pragmatism and Critical Theory of Technology. Technè: Research in Philosophy and Technology, 7 (1), pp29-33.
Dewey, John. (1925). The Development of American Pragmatism (First published in Studies in the History ojldeas, Ed.). Department of Philosophy, Columbia University.
Dewey, John. (1929 a). The Quest for Certainty. New York: Balch.
Dewey, John. (1929 b). Experience and Nature. George Allen & Unwin, LTD.
Dewey, John. (1939). Logic: The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt and Company
Dewey, John. (2008). The Collected Works of John Dewey (vol. 5, 12, Jo Ann, Ed.). Carbondale: Southern Illinois University at Carbondale.
Hickman, Larry A. (1990). John Dewey's Pragmatic Technology. Indiana: University Press.
Hickman, Larry A. (1996). Techné and Politeia Revisited: Pragmatic Paths to Technological Revolution. Phil & Tech, 1(3-4), pp. 116-127.
Hickman, Larry A. (2001). Philosophical tools for technological culture: putting pragmatism to work. Indiana: University Press.
Hickman, Larry A. (2006). John Dewey as a Philosopher of Technology. Technè, 7(1), pp. 43-55.
Hickman, Larry A. (2007). Pragmatism as post-postmodernism. New York: Fordham University Press.
Hickman, Larry A. (2009 a). Technological Pragmatism (J. K. B. Olsen, S. A. Pedersen & V. F. Hendricks, Eds.). A Companion to the Philosophy of Technology. Blackwell Publishing. pp. 175-179.
Hickman, Larry A. (2009 b). Why American Philosophy? Why Now?. European Journal of Pragmatism and American Philosophy, VII-2. [Online], I-1/2 | 2009, Online since 01 July 2009, connection on 08 May 2019.
URL: http://journals.openedition.org/ejpap/964.
Hickman, Larry A. (2014). Review of American Philosophy of Technology. The Empirical Turn, The Journal of Speculative Philosophy, New Series, Vol. 17, No. 4, pp. 306-308.