بررسی شرایط یک نظریۀ موفق عمل‌ - نوع

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پژوهشکده فلسفه

چکیده

در نظریه‌های سنتی در باب سرشت گزاره‌ها، گزاره‌ها حامل‌های اولیۀ بازنمایی‌ هستند. یک نظریۀ
عمل‌ - نوع در باب سرشت گزاره‌ها بر آن است که نظریه‌های سنتی نمی‌توانند به نحو رضایت‌بخشی بازنمایی‌ گزاره‌ها را تبیین کنند؛ بنابراین ما باید نظریه‌های سنتی را کنار بگذاریم. مطابق با یک نظریۀ عمل‌ - نوع، وقتی یک عامل یک ویژگی را بر یک شیء حمل می‌کند، آن شیء را به‌مثابۀ چیزی که واجد آن ویژگی است بازنمایی می‌کند. این یعنی آنکه عامل‌ به واسطۀ عمل حملی که انجام می‌دهد حامل اصلی و اولیۀ ویژگی بازنمایی‌‌ است. در این نظریه گزاره‌ها انواعِ نمونه‌های عمل حمل هستند و ویژگی بازنمایی‌ را از این نمونه‌ها به ارث می‌برند. در این مقاله دو تقریر اصلی نظریۀ عمل‌ - نوع معرفی شده است: تقریر سومز و تقریر هنکس. سپس مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف هر تقریر بیان می‌شود. با عطف توجه به نقاط ضعف هر تقریر نتیجه گرفته می‌شود که هیچ‌یک از دو تقریر نمی‌تواند به‌عنوان یک نظریۀ موفق عمل‌ - نوع محسوب شود؛ همچنین با عطف توجه به نقاط قوت و ضعف هر تقریر نشان داده می‌شود که یک نظریۀ عمل‌ - ‌نوع برای آنکه یک نظریۀ موفق محسوب شود باید چه شرایطی را برآورده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Circumstances of a Successful Act-Type Theory

نویسنده [English]

  • Faraz Ghalbi
School of analytic philosophy, Institute for research in fundamental sciences, Tehran
چکیده [English]

According to traditional theories of the nature of propositions, propositions are primary vehicles of representations. An act-type theory of the nature of propositions holds that traditional theories cannot satisfactorily account for the representational character of propositions. We should therefore set aside the traditional theories. According to an act-type theory, when an agent predicates a property of an object, she represents the object as something that possesses that property. That is, the agent is the primary vehicle of the property of representation in virtue of the act of predication that she does. On this theory, propositions are types of tokens of the act of predication, inheriting the property of representation from those tokens. In this article, I introduce two main versions of the act-type theory: Soames’s and Hanks’s. I will then overview the main weaknesses and strengths of these two versions. Considering the flaws of both versions, I conclude that neither can qualify as a successful act-type theory. Moreover, given the strengths and weaknesses of the two versions, I show the conditions that an act-type theory must fulfil in order to qualify as successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proposition
  • act-type theory
  • Scott Soames
  • Peter Hanks
1. Bealer, George. (1979). Theories of Properties, Relations, and Propositions, Journal of Philosophy, 76, pp. 634-648.
2. Bealer, George. (1982). Quality and Concept, Oxford: Clarendon Press.
3. Bealer, George. (1993). A Solution to Frege’s Puzzle, In Philosophical Perspectives (Volume 7: Language and Logic). (pp. 17–60), Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Company.
4. Bealer, George. (1998). Propositions, Mind, 107, pp. 1–32.
5. Frege, Gottlob. (1892). On Sinn and Bedeutung, In Beaney (1997), pp. 71–151.
6. Frege, Gottlob. (1918). Thought, In Beaney (1997), pp. 325–346.
7. Geach, P.T. (1965). Assertion, The Philosophical Review, 74, pp. 449–65.
8. Hanks, Peter. (2007). The Content-Force Distinction, Philosophical Studies, 134(2), pp. 141-163.
9. Hanks, Peter. (2011). Structured Propositions as Types, Mind, 120, pp. 11–52.
10. Hanks, Peter. (2015). Propositional Content, Oxford: Oxford University of Press.
11. Hanks, Peter. (2019). On Cancellation, Synthese, 196(4), pp. 1385-1402.
12. Hom, Christopher and Jeremy Schwartz. (2013). Unity and the Frege–Geach Problem, Philosophical Studies, 163, pp. 15–24.
13. Jespersen, Bjørn. (2012). Recent Work On Structured Meaning and Propositional Unity, Philosophy Compass, 7(9), pp. 620-630.
14. King, Jeffrey. (1994). Can Propositions be Naturalistically Acceptable?, In French, Uehling, and Wettstein (1994), pp. 53–75.
15. King, Jeffrey. (1995). Structured Propositions and Complex Predicates, Noûs, 29, pp. 35–516.
16. King, Jeffrey. (1996). Structured Propositions and Sentence Structure, Journal of Philosophical Logic, 25, pp. 495–521.
17. King, Jeffrey. (2002). Designating Propositions, The Philosophical Review, 111, pp. 71–341.
18. King, Jeffrey. (2007). The Nature and Structure of Content, Oxford: Oxford University Press.
19. Menzel, Christopher. (1993). The Proper Treatment of Predication in Fine-grained Intensional Logic, In Philosophical Perspectives, 7, Language and Logic, pp. 61–87, Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Company.
20. Recanati, François. (2019). Force Cancellation, Synthese, 196(4), pp. 1403-1424.
21. Reiland, Indrek. (2013). Propositional Attitudes and Mental Acts, Thought, 1, pp. 239–45.
22. Reiland, Indrek. (2019). Predication and the Frege-Geach Problem, Philosophical Studies, 176(1), pp. 141-159.
23. Richard, Mark. (1990). Propositional Attitudes: An Essay on Thoughts and How We Ascribe Them, Cambridge: Cambridge University Press.
24. Russell, Bertrand. (1903). Principles of Mathematics, New York: Norton.
25. Russell, Bertrand. (1905). On Denoting, Mind, 14(56), pp. 479-473.
26. Salmon, Nathan. (1986a). Frege’s Puzzle, Cambridge: MIT Press/Bradford Books. 
27. Salmon, Nathan. (1986b). Reflexivity, Notre Dame Journal of Formal Logic, 27(3), pp. 401–429.
28. Salmon, Nathan. (1989a). Illogical Belief, Philosophical Perspectives, 3, Philosophy of Mind and Action Theory, Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Company, pp. 243–285.
29. Salmon, Nathan. (1989b). Tense and Singular Propositions, In Themes from Kaplan, Almog, Wettstein, Perry. (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 391–392.
30. Soames, Scott. (1985). Lost Innocence, Linguistics and Philosophy, 8, pp. 59–71.
31. Soames, Scott. (1987). Direct Reference, Propositional Attitudes, and Semantic Content, Philosophical Topics, 15, pp. 47–87.
32. Soames, Scott. (1989). Semantics and Semantic Competence, Philosophical Perspectives, 3, Philosophy of Mind and Action Theory, Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Company, pp. 575–596.
33. Soames, Scott. (2010). What is Meaning?, Princeton: Princeton University Press.
34. Soames, Scott. (2014a). Cognitive Propositions, In King, Jeffrey, Scott Soames and Jeff Speaks, pp. 91-124.
35. Soames, Scott. (2014b). Clarifying and Improving the Cognitive Theory, In King, Jeffrey, Scott Soames and Jeff Speaks, pp. 226-244.
36. Soames, Scott. (2015). Rethinking Language, Mind, and Meaning, Princeton: Princeton University Press.
37. Stalnaker, Robert. (1987). Inquiry, Cambridge, MA: MIT Press.
38. Stalnaker, Robert. (1999). Context and Content, Oxford University Press, New York: Oxford University Press.
39. Stalnaker, Robert. (2003). Ways a World Might Be, New York: Oxford University Press.
40. Strawson, Peter F. (1950). On Referring, Mind, 59(235), pp. 320-344. 
41. Zalta, Edward N. (1983). Abstract Objects: An Introduction to Axiomatic Metaphysics, Dordrecht: D. Reidel.
42. Zalta, Edward N. (1988). Intensional Logic and the Metaphysics of Intentionality, Cambridge, MA: MIT Press.