نقدی بر نقد دیدگاه ویلیام رو در باب تئودیسه جان هیک

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم دانشکده الهیات

2 گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

یکی از تأثیرگذارترین تقریرهای برهان قرینه‌ای شر متعلق به فیلسوف آمریکایی معاصر، ویلیام رو است. او معتقد است فراوانی شرور و نیز برخی مصادیق خاص شر در جهان زمینه‌ای معقول یا شاهدی علیه خداباوری محسوب می‌شود. در مقابل منتقدان کوشیدند تا ضعف برهان او را آشکار سازند. رو علاوه بر آنکه بسیاری از نقدهای مطرح‌شده را در رد این برهان از نوع دفاعیه و ناکارآمد می‌داند، معتقد است تئودیسه‌هایی چون «پرورش روح» جان هیک در توجیه چرایی وقوع شرور گزاف موفق نیستند. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم: آیا نقدهای ویلیام رو بر تئودیسۀ جان هیک از معقولیت کافی برخوردار هستند؟ به منظور دست‌یافتن به این امر به گزارشی اجمالی از استدلال قرینه‌ای شر و تئودیسۀ جان هیک پرداخته و در نهایت نشان داده‌ایم که اگرچه تئودیسۀ هیک در اثبات عقلی برخی مبانی خویش چون معادباوری ناکارآمد و بر اصولی چون تناسخ مبتنی است، اما نقدهای رو بر آن از توان این تئودیسه در توجیه شرور گزاف نمی‌کاهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of William Rowe’s View of John Hick’s Theodicy

نویسندگان [English]

  • Aleme Allami 1
  • Farah Ramin 2
1 University of Qom
2 Department of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the most influential versions of the evidential argument from evil was put forth by contemporary American philosopher William Rowe. He believes that frequency of evils and certain particular instances of evil in the world provide a rational context of evidence against theism. In contrast, critics try to uncover flaws in his argument. Rowe dismisses many of these critiques as apologetic and ineffective, believing that theodicies such as John Hick’s “cultivation of the soul” fail to justify why arbitrary evils occur. In this study, we seek an answer for the following question: are William Rowe’s critiques of John Hick’s theodicy rational enough? To see this, we provide a rough account of the evidential argument from evil and John Hick’s theodicy, and finally show that while Hick’s theodicy fails to establish some of its grounds such as the belief in resurrection and is founded upon principles such as reincarnation, Rowe’s critiques do not undermine the ability of this theodicy to justify arbitrary evils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitrary evil
  • William Rowe
  • Theodicy of the Cultivation of the Soul
  • John Hick
  • evidential argument. 
1. پترسون، مایکل و دیگران. (1389). عقل و اعتقاد دینی (مترجمان: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی). تهران: انتشارات طرح نو.
2. پلانتینجا، الوین. (1376). خدا، اختیار و شر (مترجم: محمد سعیدی‌مهر). قم: مؤسسه فرهنگی طه.
3. تالیا فرو، چارلز. (1382). فلسفۀ دین در قرن بیستم (مترجم: انشاء‌الله رحمتی). تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
4. خلیلی نوش‌آبادی، اکرم. (1395). خدای عشق و مسئلۀ شر. قم: کتاب طه.
5. رستمی، یدالله. (1399). نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک دربارۀ مسئله شر. الهیات تطبیقی. 11(23). صص 47-60. 
6. هیک، جان. (1376). فلسفۀ دین (مترجم: بهزاد سالکی). تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
7. Feinberg, John S. (2004). Many Faces of Evil: Theological Systems and the Problems of Evil. Revised and Expanded Edition. Wheaton, IL: Crossway Books.
8. Hick, John (2007a). Evil and The God Of Love. New York, paigrave Macmillam.
9. Hick, John. (1994). God and the Universe of Faiths. Oneworld Publication.
10. Hick, John. (2007b). D. Z Philips on God and Evil. Religious Studies 43.Cambridge University Press.
11. Peterson Michael & L. VanArragon, Raymond J. (2004). Contemporary Debates In Philosophy Of Religion. Blackwell Publishing Ltd.
12. Peterson, Michael L. (1998). God and Evil: An Introduction to the Issues. Boulder, Colorado: Westview Press.
13. Rowe, William L. (1979). The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism. American Philosophical Quarterly, 16(4), pp. 335-341.
14. Rowe, William L. (1988) Evil and Theodicy. Philosophical Topics, 16(2), pp. 119-132.
15. Rowe, William L. (2007). Philosophy of Religion: An Introduction. Fourth Edition. Belmont: Wadsworth.
16. Russell, Bruce. (1989). The Persistent Problem of Evil. Faith and Philosophy. 6(2), pp. 121-139.
17. Trakakis, Nick. (2007). The God Beyond Belief: In Defence of William Rowe’s Evidential Argument from Evil. Dordrecht: Springer.
18. Van Inwagen, Peter. (1996). Reflections on the Chapters by Draper, Russell, and Gale. The Evidential Argument From Evil. Edited by Daniel Howard-Snyder. Bloomington, IN: Indiana University Press. p. 234.