معنای زندگی از دیدگاه آلبرکامو

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

2 دانش‎آموخته مدرسه عالی معصومیه

چکیده

با وجود آنکه آلبر کامو انسان را تنها موجود با ارزش می‎داند، ولی افق دید و دایرۀ معرفتی محدودی برای او تعریف می‎کند. از نگاه کامو عقل انسان قادر به ورود در برخی حیطه‎ها، به‎ویژه جهان ماورای طبیعت نیست. به باور او جهان گزافه است و زندگی انسان مدرن نیز فاقد ارزش و معناست. او با پیش‎فرض عدم وجود خدا، محدودیت عقل و پوچی زندگی به افق معرفتی‎ای می‎رسد که به‎گمان خودش بهترین راه حل برای معنادارکردن زندگی است. در این مقاله پس از بیان رویکردهای موجود درباره معنای زندگی، رویکرد آلبر کامو را در زیر چهار عنوان کلی بیان خواهیم کرد و سپس در بخش پایانی مقاله، به بررسی و نقد دیدگاه او خواهیم پرداخت. مهم‎ترین مبنای کامو، نگاه تجربه‎گرایانه و مادی‎انگارانه اوست که به محدودیت‎های وجودشناختی و معرفت‎شناختی اندیشه بشری انجامیده است. از‎همین‎رو، وی در بعد وجودشناختی، وجود جهان ماورای ماده و در بخش معرفت‎شناختی، وجود معرفت‎های غیرحسی را انکار کرده است. بر همین اساس، به طور عمده نقدهای وارد بر دیدگاه او معطوف به نقد این مبنای انحصارگرایانه اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Life in Albert Camus' View

نویسندگان [English]

  • Mansour Nasiri 1
  • Mohadetheh Sharifian 2
چکیده [English]

While Albert Camus takes human beings to be the only valuable beings, he defines a limited viewpoint and a restricted epistemic scope for them. For Camus, the human reason cannot legitimately deal with some issues, especially the metaphysical world. In his view, the world is absurd and the life of modern humans is worthless and meaningless. With assuming the nonexistence of God, the limits of reason and the absurdity of life, Camus comes to an epistemic horizon that is, in his view, the best way to give meaning to life. In this paper, we review some approaches to the meaning of life, and then formulate Camus' view under 4 theses, and finally we shall criticize his view. The most important foundation of Camus' view is his empiricist, materialist point of view leading to ontological and epistemological limits in human thought. Thus, on the ontological side, Camus has denied the existence of a world beyond the material one, and on the epistemological side, he has denied non-sensuous knowledge. In criticizing his view, we will focus on such foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albert Camus
  • meaning of life
  • Absurdity
  • Arbitrariness of the World
1. استرومبرگ، استرلینگ- بوادفر (بی‎تا)، زندگی‎نامه و نقدی بر آثار کامو، ترجمه: ضیاء‎ الدین هاجری، تهران: انتشارات کویر.
2. استیس، والتر تی. (1382)، «در بی‎معنایی معنا هست»، ترجمه: اعظم پویا، نقد و نظر، ش29و30.
3. ــــــــــــــ (1381)، دین و نگرش نوین، ترجمه: احمدرضا جلیلی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ دوم.
4. بیات، محمدرضا (1390)، دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
5. جعفری، محمدتقی (1378)، بررسی و نقد نظریات هیوم در چهار مسئله فلسفی، تبریز: دانشگاه تبریز.
6. حکاک، سید‎محمد (1380)، تحقیق در آراء معرفتی هیوم، تهران: مشکوة.
7. ری، پیر لویی (1370)، تفسیری بر بیگانه، ترجمه: محمدتقی غیاثی، تهران: امیرکبیر.
8. طباطبایی، سید محمدحسین و مرتضی مطهری (بی‎تا)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
9. صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم (1386 ق.)، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار الأربعۀ، قم: مکتبۀ المصطفوی.
10. کاپلستون، چارلز فردریک (1388)، تاریخ فلسفه، ترجمه: امیر جلال الدین اعلم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
11. کامو، آلبر، افسانه سیزیف (1385)، ترجمه: محمود سلطانیه، تهران: انتشارات جامی، چاپ دوم.
12. ــــــــــــــ (1366)، بیگانه، ترجمه: جلال آل احمد و علی‎اصغر خبره‎زاده، تهران: نشر نگاه.
13. ــــــــــــــ (1372)، چند نامه به دوست آلمانی، ترجمه: رضا داوری، تهران: دفتر مطالعات دینی هنر.
14. ــــــــــــــ (1374)، دلهرۀ هستی، ترجمه: مهبد ایرانی‎طلب، تهران: نشر قطره.
15. ــــــــــــــ (1349)، فلسفه پوچی، ترجمه: محمد تقی غیاثی، تهران: انتشارات پیام.
16. ــــــــــــــ (1381)، طاعون، ترجمه: رضا سید حسینی، تهران: انتشارات نیلوفر، چ هفتم.
17. کمبر، ریچارد (1385)، فلسفه کامو، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: نشر طرح نو.
18. لگنهاوسن، محمد (1382)، «اخلاق اصالت»، ترجمه: منصور نصیری، نقد و نظر، ش29و30.
19. متز، تدئوس (1382)، «آثار جدید درباره معنای زندگی»، ترجمه: محسن جوادی، نقد و نظر، ش29و30.
20. ملکیان، مصطفی (1379)، تاریخ فلسفه غرب، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
21. نصری، عبدالله (1359)، فلسفه آفرینش، تهران: نهضت زنان مسلمان.
22. نیگل، تامس (1382)، «پوچی»، ترجمه حمید شهریاری، نقد و نظر، ش 29و30.
23. ولف، سوزان (1382)، «معنای زندگی»، ترجمه: محمدعلی عبداللهی، نقد و نظر، ش29و30.
24. ویگینز، دیوید (1382)، «حقیقت، جعل و معنای زندگی»، ترجمه: مصطفی ملکیان، نقد و نظر، ش29و30.
25. Aronson, Ronald (2012), “Albert Camus,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy , Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr 2012/entries/camus/>.
26. Metz, Thaddeus (2013), “The Meaning of Life,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy , Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum 2013/entries/life-meaning/>.