خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

درمان اگزیستانسیال یکی از روش‌های نوین در عرصه روان‌درمانی است که در راستای شناسایی و حل دغدغه‌های واپسین انسانی شکل گرفته است. اروین یالوم و ویکتور فرانکل دو تن از بلندنامان این عرصه‌اند که با وجود اختلاف نظرهایی که با هم دارند توانسته‌اند با پژوهش‌های شایانی مرزهای این شاخۀ نوپا در روان‌درمانی را گسترش بخشند. یالوم بر این باور است که بر اساس نگرش اگزیستانسیال، می‌باید معنا را در زندگی آفرید؛ اما فرانکل که پایه‌گذار روش معنادرمانی است، با دینی انگاشتن نهاد همۀ انسان‌ها، معتقد است معنای زندگی از جنس یافتن است نه آفریدن؛ با این وصف که این معنا یا «لحظه‌ای و وابسته به شخص» است و یا «کلی» که ابرمعنا دانسته می‌شود. این جُستار با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی تلاش دارد ضمن بررسی دیدگاه‌های این دو روان‌درمان‌گر، نقاط قوت و ضعف هر کدام را مشخص کند. بر این اساس، روشن شد که یالوم اگرچه دین و سنّت را منبع مناسبی برای معناداری زندگی می‌داند، اما به هیچ وجه آن را در مبنای نظریۀ خود دخالت نمی‌دهد. در مقابل، فرانکل با توجه به اهمیت نهاد دین و خدا در زندگی، گرایش معنوی خود را با ارائۀ نظریۀ ابرمعنا و امکان وجود ابردنیا روشن کرده است. پس از این مرحله نویسندگان به این نتیجه دست یافتند که دو دیدگاه خلق معنا و کشف معنا علی‌رغم تفاوت در ظاهر، تهافت ندارند؛ بلکه امکان هم‌افزایی و اتخاذ یک رویکرد مکمّل نسبت به یکدیگر را نیز دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making Meanings or Discovering Meanings? A Study, Assessment, and Reconciliation of the Views of Irvin Yalom and Viktor Frankl about the Meaningfulness of Life in the context of Philosophical Therapy

نویسندگان [English]

  • Rasoul Hoseinpour Tonekaboni 1
  • Jahangir Masoudi 2
  • Mortaza Hoseini Shahrudi 2
1 PhD student, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Existentialist therapy is a new method of psychotherapy aimed at an identification and resolution of human concerns. Two prominent scholars of the field are Irvin Yalom and Viktor Frankl who, despite their disagreements, pushes the boundaries of this new-fangled field of psychotherapy with their remarkable research. Yalom believes that, on the existentialist approach, meaning should be created in life, whereas Frankl as the founder of the method of logotherapy believes that the nature of humans is religious, and the meaning of life should be found or discovered, and not created. However, this meaning is either momentary and subjective or universal, which is the super-meaning. Drawing on the descriptive-analytic method, we try in this paper to consider the views of these psychotherapists, identifying their weak and strong points. It turns out that while Yalom sees religion and tradition as proper sources of the meaningfulness of life, he never allows them into his own theory. In contrast, Frankl makes much of the institution of religion and God in the human life, clarifying his spiritual tendency with the theory of super-meaning and the possibility of there being a super-world. We conclude that, despite their prima facie differences, the meaning-making and meaning-finding views are not contradictory. Instead, they can be reconciled and rendered supplementary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existentialist psychotherapy
  • meaning of life
  • creation of meaning
  • dis-covery of meaning
  • final meaning
  • super-meaning
1.    ابن بابویه، محمد بن علی. (بی‌تا). عیون اخبار الرضا (مصحح: سید مهدی لاجوردی). تهران: جهان.
2.    مجلسی، محمدباقر. (1403ق). بحار الانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

3.    Boeree, George. (1998). Viktor Frankl (Personality Theories). Psychology, Department, Shippensburg University. www.social-psychology.de/ do/ pt_Frankl. Pdf.
4.    Deurzen, Emmy van; Adams, Martin. (2016). Skills in Existential Counselling Psychotherapy. Los Angeles: Sage.
5.    Dolabela Chagas, Pedro; Carlos, Luiz. (2003). "the Ultimate Meaning" of Viktor Frankl. A Demonstration Project in Partial Fulfillment of Requirements for the Diplomate Educator Administrator Credential, Viktor Frankl Institute Logotherapy.
6.    Frankl, Viktor. E. (1965). The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
7.    Frankl, Viktor. E. (1975). The Unconscious God. New York: Simon & Schuster.
8.    Frankl, Viktor. E. (1978). the Unheard Cry for Meaning. Washington: Square Press.
9.    Frankl, Viktor. E. (1988). the Will to Meaning: Foundations and Applications of Logo-therapy. USA: Penguin Group.
10.    Frankl, Viktor. E. (1992). Man's Search for Meaning: AN INTRODUCTION TO LOGOTHERAPY. United States of Ameri-ca: Beacon Press books, under the auspices of the Unitarian Universalist Association of Congregations.
11.    Frankl, Viktor. E. (2011). Man's Search for Uultimate Meaning. America: Rider.
12.    Kolpachnikov, Veniamin. (2013). Client- Centered and Existential Approaches: Are They Mostly Similar or Different, National Research University Higher School of Economics. WP BRP 14/PSY/, pp: 2- 13.
13.    May, Rollo. (1994). the Discovery of Being. London: Norton paperback.
14.    Minton, Stephen James. (2001). Key Thinkers in Practical Philosophy: Dr. Yalom. Practical Philosophy, 4(1), pp. 40- 47.
15.    Necula, Magdalena Roxana; Damian, Simona Irina; Bunela, Ovidiu. (2012). Humanist Therapies in Postmodernity. Postmod-ern Openings, 3(3), September, pp: 89- 106.
16.    Smejda, Isabella. (2004). Frankl's Logotherapy. Athabasca University. http://library.athabascau.ca/maisproject/smejda.Pdf.
17.    Yalom, Irvin. D (2007). The Gift of Therapy: An Open Letter to a New Generation of Therapists and Their Patients. America: Harper Collins.
18.    Yalom, Irvin. D. (1980). Existential psychotherapy. the United States of America: basic books.
19.    Yalom, Irvin. D. (2008). Staring at the Sun: Overcoming the Terror of Death. San Francisco: Jossey-Bass.
20.    Yalom, Irvin. D. (2016). Becoming Myself: A Psychiatrist’s Memoir. Americas, New York: Basic Books.