چگونگی غلبه هنر بر متافیزیک غرب در تفکر هایدگر

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، قم،ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

به نظر هایدگر نیست‌انگاری غرب ناشی از تاریخ متافیزیک‌زده آن است که از افلاطون آغاز می‌شود. متافیزیک به دلیل غفلت از وجود و پرداختن به موجودات به نیست‌انگاری انجامیده است. راه‌‌ حل هایدگر برای مواجهه با متافیزیک و نیست‌انگاری در توجه به هنر است. هنر عالمی را که پیش‌تر وجود داشته است آشکار می‌کند و از این رهگذر قومی را پدید می‌آورد و تاریخ آن را رقم می‌زند و بر متافیزیک غلبه می‌کند. مساله این مقاله این است که متافیزیک چگونه به نیست‌انگاری انجامیده است و هنر چگونه بر متافیزیک غلبه می‌کند. هدف مقاله نشان دادن این است که سرّ این مساله در نسبت میان متافیزیک و هنر با امر حسی است. این مقاله تلاشی است برای نشان‌دادن این دو نسبت و از این رهگذر آشکار‌ساختن نقش هنر در غلبه بر متافیزیک. نتیجه این مقاله این است که متافیزیک امر حسی را به مرتبه موجود ناحقیقی تنزل داده است، ولی هنر می‌تواند آفرینش‌گری کند و با آغازی غیرمتافیزیکی امر حسی را حقیقت بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Art Overcomes Western Metaphysics in Heidegger's Thought

نویسندگان [English]

  • mahdi zakeri 1
  • mortreza saeidi 2
1 Associate professor, University of Tehran, Qom, Iran
2 University of TehranPhD student of philosophy, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

According to Heidegger, Western nihilism arises from it is metaphysics-stricken history beginning from Plato. Since it ignores existence and concerns itself with existents, metaphysics leads to nihilism. Heidegger’s solution for dealing with metaphysics and nihilism is to turn our attention to art. Art reveals a world that has already existed, thereby it creates a people and its history and overcomes metaphysics. The problem in this article is how metaphysics leads to nihilism and how art overcomes metaphysics. By adopting an analytic-inferential method, the article aims to show that the problem lies in the relationship between metaphysics and art, on the one hand, and the sensible, on the other. We seek to show the relationship between the two in order to demonstrate the role of art in overcoming metaphysics. We conclude that metaphysics has relegated the sensible to an unreal existent, while art can create and realize the sensible from a non-metaphysical starting point, in which way it can make it possible to overcome metaphysics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Art
  • work of art
  • Metaphysics
  • Nihilism
  • the sensible
1. پروتی، جیمز. ال. (1373). الوهیت و هایدگر (مترجم: محمدرضا جوزی). تهران: انتشارات حکمت.
2. کوکلمانس، یوزف. (1382). هیدگر و هنر (مترجم: محمد‌جواد صافیان). آبادان: نشر پرسش.
3. نیچه، فریدریش. (1386). غروب بت‌ها (مترجم: داریوش آشوری). تهران: نشر آگاه.
4. هایدگر، مارتین. (1387). نیچه (مترجم: ایرج قانونی، ج1). تهران: نشر آگه.
5. هایدگر، مارتین. (1388). نیچه (مترجم: ایرج قانونی، ج2). تهران: نشر آگه.
6. هایدگر، مارتین. (1394). سرآغاز کار هنری (مترجم: پرویز ضیاء شهابی). تهران: هرمس.
7. هایدگر، مارتین. (1375). عصر تصویر جهان (مترجم: یوسف اباذری). مجله ارغنون، (11 و 12)، صص 21-58. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
8. یانگ، جولیان. (1395). فلسفه هنر هایدگر (مترجم: امیر مازیار). تهران: گام نو.
9. Dill, M. (2017). Heidegger, Art, and the Overcoming of Metaphysics. European Journal of Philosophy, 25 (2). pp.294-311.
10. Dreyfus, H. L. (1993). Heidegger on the connection between nihilism, art, technology, and politics, in: Charles Guignon (Ed.). The Cambridge Companion to Heidegger. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Dreyfus, H. L. (2005). Heidegger’s Ontology of Art. In: H. L. Dreyfus and M. A. Wrathall (Eds.). A Companion to Heidegger. Oxford: Blackwell.
12. Heidegger, M. (2012). Contributions to Philosophy (Of the Event). (tr. R. Rojcewicz and D. Vallega-Neu). Bloomington: Indiana University Press.
13. Heidegger, Martin. (1971). Building, Dwelling, Thinking. In: Poetry, Language, Thought. (tr. Albert Hofstadter). New York: Harper Colophon Books.
14. Heidegger, Martin. (1998). Platos’s Doctrine of Truth. (tr. T. Sheehan). In: W. McNeil (Ed.). Pathmarks. Cambridge: Cam-bridge University Press.
15. Thomson, I. D. (2011). Heidegger, Art, and Postmodernity. New York: Cambridge University Press.