اصل سادگی و نقش آن در اثبات خداباوری بررسی تقریر سوئینبرن

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

سادگی یکی از مهمترین معیارهایی است که در فلسفه علم برای ارزیابی نظریههای علمی و ترجیح آنها بر یکدیگر به کار میرود. امروزه برخی از فیلسوفان دین مانند سوئینبرن با سرخوردگی از استدلالهای قیاسی و ترجیح استدلالهای استقرایی برای تأیید خداباوری، کوشیدهاند معیارهای مطرح در ارزیابی نظریههای علمی، از جمله معیار سادگی را برای ارزیابی خداباوری در برابر نظریههای رقیبی همچون طبیعتگرایی یا انسانگرایی به کار گیرند. در این مقاله، این تلاش را تبیین و بررسی و نقد کردهایم. اشکالهای مطرح در این رویکرد را در سه دسته اصلی آوردهایم. بیگمان این گام در مراحل آغازین است و هرچند تلاش کسانی مانند سوئینبرن بینقص نیست، میتوان در مراحل بعدی این بحث را غنیتر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Simplicity and its Role in the Argument for Theism: an Examination of Swinburne's Version

نویسنده [English]

  • Mansour Nasiri
چکیده [English]

Simplicity is one of the most important criteria for the evaluation of scientific theories in the philosophy of science. Today some philosophers of religion, such as Swinburne, have retreated from deductive arguments for God and sought to appeal to inductive arguments for theism. Thus they have employed the criterion of simplicity for the evaluation of theism in contrast with rival theories such as naturalism or humanism. In this paper, I criticize such attempts—I have categorized the objections into three groups. There is no doubt that such attempts are still in their beginnings and they might be improved in order to resist the objections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simplicity
  • The Principle of Simplicity
  • Argument for Theism
  • Rationality of Theism
  • Swinburne
1. Audi, R. (ed.) (1995), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
2. Baker, Alan (2011), “Simplicity,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/ simplicity/>.
3. Banner, Michael C. (1990), The Justification of Science and the Rationality of Religious Belief, Oxford: Clarendon Press.
4. Agnaldo Cuoco, Portugal (2003), “Probability Theories and the Justification of Theism,” Winfried Löffler Paul Weingartner (eds.), Wissen und Glauben, Knowledge and Belief, Beiträge des 26; Internationalen Wittgenstein Symposiums 3, Kirchberg am Wechsel, Volume XI.
6. Goodman, N. (1955), Fact, Fiction, and Forecast, Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Fawkes, Don, and Smyth, Tom (1996), “Simplicity and Theology,” Religious Studies 32.
8. Jeffreys, H. (1961), Theory of Probability, Oxford: Clarendon Press.
9. Ostrowick, John (2012), “Is Theism a Simple, and hence Probable, Explanation for the Universe?” S. Afr. J, Philos 31(1).
10. Popper, K. (1959), The Logic of Scientific Discovery, London: Hutchinson.
11. Quine, W. V. (1966), “On Simple Theories of a Complex World,” The Ways of Paradox, New York: Random House.
12. ________ (1966), “On Simple Theories of a Complex World,” The Ways of Paradox and other essays, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
13. Sober, E. (1981), “The Principle of Parsimony,” British Journal for the Philosophy of Science 32.
14. Sober, E. (2001), “What is the Problem of Simplicity?” Arnold. Zellner et al. (eds.), Simplicity, inference and Modelling, Cambridge University Press.
15. ________ (1997), Simplicity as Evidence of Truth, United States of America: Marquette University Press, Second printing 2004a.
16. Swinburne, R. (1991) The Existence of God, Revised Edn, Oxford: Clarendon
17. ________ (2004b), The Existence of God, Oxford University Press.
18. ________ (2010a), Is There A God? Oxford: Oxford University Press, Revised Edition.
19. ________ (2010b), “God as the Simplest Explanation of the Universe”, European Journal of Philosophy of Religion 2, no. 1.
20. ________ (2001), Epistemic Justification, Oxford: Clarendon.
21. ________ “Simplicity and Choice of Theory in Science and Religion,” (unpublished paper).
22. Thordarson, Sveinbjorn, “Simplicity as Theoretical Virtue,” URL:http://sveinbjorn.org/simplicity as theoretical virtue.
23. نصیری، منصور (1392)، «بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت‎شناختی تجربه دینی»، اندیشه نوین دینی، ش 35.