بررسی و نقد دیدگاه دیویدگریفین درباره قدرت خداوند

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور.تهران.ایران.

چکیده

مسئله مورد بررسی این نوشته، بررسی و نقد دیدگاه گریفین درباره قدرت خداوند است. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در پیِ بررسی دیدگاه گریفین درباره قدرت خداوند در چارچوب الهیات پویشی اوست. اینکه قدرت خداوند، محدود، ترغیبی و انگیزاننده است و موجودات را در جهت اهداف اولیه و آرمانی تطمیع می‌کند و آنها را برمی‌انگیزاند. او برای این ادعا، به ضرورت متافیزیکی و مداقه درباره معنای موجودات واقعی متوسل می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که همه موجودات از قدرت ذاتی برخوردارند و خدا نمی‌تواند بر آنها کنترل یک‌جانبه داشته باشد، بلکه تنها با قدرت ترغیبی است که بر آنها تأثیر ‌می‌گذارد. انتقادهای وارد بر دیدگاه گریفین، اشکالات مبنایی و بنایی است و منتقدان چارچوب و پیش‌فرض‌های گریفین را مورد نقد قرار داده‌اند. اینکه اولاً در دیدگاه او ابهام وجود دارد؛ ثانیاً او مالکیت قدرت را انحصاری دانسته است؛ ثالثاً کنترل موجودات را صرفاً فیزیکی دانسته است؛ رابعاً افزون بر اینکه دیدگاهش ناسازگاری درونی دارد، قدرت خدا را در سطح موجودات تلقی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration and Critique of David Griffin’s View of God’s Power

نویسنده [English]

  • Yadollah Rostami
Assistant professor philosophy and theology payam nor university.tehran.iran.
چکیده [English]

This paper considers and examines Griffin’s view of God’s power. I deploy a descriptive-analytic method to consider his view in terms of his process theology: God’s power is limited, inciting, and motivating, encouraging creatures to move toward initial and ideal goals. To substantiate his claim, Griffin makes recourse to metaphysical necessity and the meaning of real entities. He concludes that all beings enjoy intrinsic power and God cannot have unilateral control over them. Instead, He can influence them with His power to incite. There are foundational and marginal objections to Griffin’s view—critics have challenged his framework and presumptions. First: his view is vague; second: he has an exclusivist view of having power; third: he takes the control of creatures to be merely physical; fourth: in addition to internal inconsistency in the view, he treats God’s power to be equivalent to creatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process theology
  • David Griffin
  • divine omnipotence
  • persuasive Efficient causation
  • coercive Efficient causation
  • Real Word. 
1. Basinger, D. (1988). Divine power in process theism, New York: state university of New York.
2. Cobb, J. (1969). God and the World. Philadelphia: the Westminster press.
3. Ford, L. (1971). Divine persuasion and the Jriumph of Good. In process philosophy and Christian Thought, D. Brown, R. James. o. Reeves (eds.), New York: the Bobbs- Merrill Company, Inc.
4. Griffin, D. R. (1982). Actuality, possibility and theodicy: A response, Nelson Pike. Process studies, No. 12. 3, p.168-79.
5. Griffin, D. R. (1991). Evil Revisited, New York: State university of New York press.
6. Griffin, D. R. (2000). Relligion and scientific naturalism. overcoming the conflicts, New York: state university of New York press.
7. Griffin, D. R. (2001). Reenchantment without supernaturalism: A process Philosphy of religion, Cornell University press.
8. Griffin, D. R. (2004). God, Power and Evil. Published by Westminster John Knox Press.
9. Griffin, D. R. (2017). Process Theology: on postmodernism, Morality, Pluralism, Eschatology and Dwmonic Evil. Process century press.
10. Griffin, D. R. and Cobb J. (1976). Process theology: An introductory Exposition, published by Westminster press.
11. Hick, J. (1966). Evil and God of love, New York: Hrper and Rowe.
12.  Mesle, C. R. (1993). Process Theology. A Basic introduction, Library of congress cataloging in publication Data, Chalice press.
13. Pike, N. (1982). Process Theodicy and the concept of power. process studies, No. 12. 3. fall.p.148-167.
14. Sovik, A. O. (2011). The problem of Evil and the power of God. Library of congress cataloging- in- publication Data.
15. Whitehead, A. N. (1960). Religion in the Making, New York: Macmillan Company.
16. Whitehead, A. N. (1967). Science and the Modern world. New York: free press.
17. Whitehead, A. N. (1978). Process and Reality: An Issay in cosmology. David R. Griffin and Donald W. Sherburne (eds.), corrected edn. New York: the free press.
18. Whitney, B. (1979). Process theism: Does a persuasive God coerce?. The southern Journal of Philosophy, No. 17. pp. 133-141.
19. Williams, D. D. (1985). How Does God Act in Whitehead’s Metaphysics?. In Essays in process Theology, perry lefevre (ed.) Chicago: exploration prees, No. 10.