بررسی و نقد براهین‌ وجودی از منظر گراهام اُپی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در تاریخ فلسفه، کمتر استدلالی است که همچون برهان وجودی نظر متفکران را به خود جلب کرده باشد. گراهام اُپی، فیلسوف دین معاصر استرالیایی، خداناباوری است که با بررسی انواع برهان‌های وجودی، کوشیده است نقاط ضعف آنها را بنمایاند. در این پژوهش، در پیِ پاسخ به این پرسش‌‌ هستیم که اُپی چگونه برهان وجودی را صورت‌‌بندی کرده است و انتقادهای وی بر هر یک از این صورت بندی‌ها چیست؟ هدف این نوشتار آن است که با روشی تحلیلی، رده‌بندی و انتقادهای اُپی بر برهان‌های وجودی را تبیین نماید. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که روایت‌‌های متعددی هستند که ذیل عنوان برهان وجودی قابل دسته‌‌بندی‌اند. از نظر اُپی، ویژگی اصلی این استدلال‌‌ها آن است که باید پیشینی باشند تا تحت عنوان برهان وجودی قرار گیرند. عام‌‌ترین انتقادهای اُپی بر این رده‌بندی‌های هشت‌‌گانه، مصادره به مطلوب‌بودن، ارزش معرفتی نداشتن، انکار وقوع تناقض در فرض نبود خدا در خارج و عدم تصور موجودی با اوصاف لایتناهی می‌‌باشد. نتایج برگرفته از تحقیق آن است که با توجه به چالش‌‌های فرا روی برهان‌های وجودی برای اثبات وجود خداوند، این‌گونه استدلال‌‌ها، توانایی‌‌های مورد انتظار از یک برهان اثبات وجود خدا را برآورده نمی‌‌سازند؛ هرچند که الحاد اُپی و تصور وی از وجود و اوصاف خداوند قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration and Critique of Ontological Arguments from Graham Oppy’s perspective

نویسندگان [English]

  • farah ramin 1
  • farideh mohammad zamani 2
2 department of islamic theology, faculty of islamic philosophy and theology
چکیده [English]

In the history of philosophy, very few arguments have grabbed the attention of intellectuals as strongly as ontological arguments have. Graham Oppy, the contemporary Australian philosopher of religion, is an atheist who has considered different versions of ontological arguments in order to uncover their weakness. In this paper, we deal with how Oppy has formulated ontological arguments and what his objections to them are. The paper deploys an analytic method in order to elaborate Oppy’s classification and objections. It turns out that there are several versions of what might be called the “ontological” argument. For Oppy, these arguments are characterized by a priority. The most general objections leveled by Oppy at his 8 versions of the argument consist in: question begging, lack of epistemic value, denial of possible contradictions in case God does not externally exist, and inconceivability of an entity with infinite attributes. We conclude that given challenges of ontological arguments for the existence of God, they fail to serve as arguments for God, although Oppy’s atheism and his conception of God and His attributes are not acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graham Oppy
  • ontological arguments
  • existence of God
  • question begging
  • necessity of existence
1. اسپینوزا، باروخ. (1376). اخلاق (ترجمه: محسن جهانگیری و با اصلاحات و تجدید نظر). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
2. پلانتینگا، آلوین. (1381). عقل و ایمان (ترجمه: بهناز صفری). قم: نشر اشراق.
3. جوادی آملی، عبدالله. (1392). تبیین برهان‌های اثبات خدا (محقق: حمید پارسانیا). قم: نشر اسراء.
4. رحیمی، علی و محمد بنیانی. (1397). معناشناسی نامتناهی در فلسفه و کلام اسلامی. کلام اسلامی، 108، صص 9-13.
5. ژیلسون، اتین. (1366). روح فلسفه قرون وسطی. (چاپ اول). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
6. قدیری، حامد و داود حسینی. (1392). برهان وجودی آنسلم و مسئله مقایسه با خود. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. منطق‌پژوهی، 4(1)، صص 85-108.
7. مطهری، مرتضی. (1386). مجموعه آثار. (ج 6). تهران: صدرا.
8. Aquinas, T. (1974). Summa Theologica. Translated by Fathers of England Dominican, Benziger Bros edition.
9. Beckaert, A. (1967). A Platonic Justification for the Argument a Priori. In Hick and A. McGill (eds.). The Many-Faced Argument: Recent Studies on the Ontological Argument for the Existence of God, New York: Macmillan, DOI: 10.2307/2708146.
10. Haight, D. (1981). Back to Intentional Entities and Essences. New Scholasticismp.
11. Hick, J. (1990). Philosophy of Religion. America: Prentice- Hell. Inc.
12. Hume, D. (1854). Dialogues Concerning Natural Religion. Norman kemp Smith (ed.), New York: Indianapolis.
13. Malcolm, N. (1960). Anselm’s Ontological Arguments. Philosophical Review, Vol. 69, No.1, pp. 41-62
14. Oppy, G. (1995). Ontological Arguments and Belief in God. New York: Cambridge University Press.
15. Oppy, G. (2006). Arguing about Gods. NewYork: Cambridge University Press.
16. Oppy, G. (2013). The Best Argument against God. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
17. Oppy, G. (2019a). Ontological Arguments. the Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta. https://plato.stanford.edu/entries/ontological-arguments.
18. Oppy, G. (2019b). Prospects for Successful Arguments of Theism or Atheism. In: https://bridges.monash. Edu/articles/Prospects_for Successful_Proofs_ of _ Theism _ and_ Atheism/3117586.
19. Poli, R. (2001). General Theses of Theory of Objects. in: www.formalontology.it.
20. Rescher, N. (1960). A Ninth-Century Arabic Logician on: Is Existence a Predicate. Journal of the History of Ideas, No. 21(3): p.428.
21. Van, Inwagen, Peter (2006). What is Naturalism? What is Analytical Philosophy?. In: Analytic Philosophy without Naturalism. Edited by Antonella Corradini, Sergio Galvan, and E. Jonathan Lowe, Rutledge Studies in Twentieth-Century Philosophy, London: Rutledge Wainwright, William J.