حرکت تألیفی جوهر و نقد نظریة نسبیت انیشتین

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

Abidi Shārūdi

چکیده

اصل حرکت جوهری نظریۀ فلسفی بنیان‌برانداز و حتمی‌ای بوده است که در عین این‌که مخالفت‌های بسیاری برانگیخته است، سرانجام، در جمع فیلسوفان مسلمان - و به‌ویژه شیعی - دو سه سدۀ اخیر عموماً مقبول افتاده است. نظریۀ نسبیت انیشتین نیز نظریۀ علمی بنیان‌برافکن و مهمی بوده است که باز، به‌رغم مخالفت‌های فراوانی که در میان فیزیک‌دانان پدید آورده است، بالاخره در عالَم فیزیک ریاضی تثبیت شده است.
نویسندة محترم مقالۀ بسیار کوتاهِ زیر در طی دو سه صفحه، طرحی به‌نظر بلندپروازانه درانداخته است؛ یعنی هم به تعمیم حرکت جوهری صدرایی دست یازیده و هم این صورت تعمیم‌یافته را دست‌مایۀ نقد نسبیت انیشتین ساخته است. در همین‌جا، هم از نویسندۀ مقاله خواستار بسط و تفصیل آن برای نشر در شماره‌های آیندۀ نقدونظر هستیم و هم از محققان و متفکران مطلع از حرکت جوهری ملاصدرا و یا نسبیت انیشتین می‌خواهیم که نقد این مقاله را وجهۀ همت خود قرار دهند و حاصل نقد را برای انتشار در اختیار مجلۀ نقدونظر بگذارند، به‌نظر هم تعمیم حرکت جوهری‌ رأی تأمل‌برانگیزی است و هم نقد نظریة نسبیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthetical Motion of Substance and a Critique of Einstein’s Theory of Relativity

نویسنده [English]

  • ali Abidi Shārūdi
چکیده [English]

 
The principle of substantial motion is a categorical epoch-making philosophical theory that despite much dispute it arouse is finally accepted widely by Islamic and particularly Shi‛ite philosophers. Einstein’s theory of relativity, likewise, is an important epoch-forming scientific theory that in spite of many disagreements it arouse among physicists is eventually established in the world of mathematical physics.
The reverend author of this short article attempts to work out a seemingly ambitious plan in which he is to generalize the principle of substantial motion and accordingly attempts a criticism of Einstein’s theory of relativity. Here we ask the author to elaborate the details of his view and publish it in coming issue of Naqd va Nazar. We also invite scholars particularly those of deep knowledge in either Mulla Sadra’s substantial motion theory or Einstein’s theory of relativity to have a critical review on this article and send their scholarly views to be published in Naqd va Nazr. It seems that generalization of substantial motion theory of Mulla Sadra and critique of Einstein’s theory of relativity are both problematic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthetical motion of substance
  • Einstein’s theory of relativity
  • Substantial Motion
  • philosophical theory
  • scientific theory
  • mathematical physics
  • generalization.