معناشناسی «خوب» از نظر ناول اسمیت

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه

چکیده

یکی از موضوعات مهم فرا اخلاقی معناشناسی واژه «خوب» است. در این زمینه آرای مختلف شناختاری و غیرشناختاری وجود دارد. ناول اسمیت با تقسیم الفاظ بر اساس کارکردشان به سه گروه احساسی (A)، الزامی (G) و توصیفی (D) واژه خوب را نیز به‌عنوان یک واژه احساسی دارای کارکرد تحریک و ایجاد علاقه و هم به‌عنوان واژۀ الزامی به‌معنای شایسته انتخاب یا انجام‌دادن می‌داند. وی معتقد است معنای خوب چیزی جز کاربردهای مختلفی که این واژه دارد نیست و برای فهم معنای آن باید به زمینه‌ها و بستر کاربرد آن توجه کرد. او با تقسیم کاربردهای واژه «خوب» به دو بخش اصلی و فرعی، کاربرد «خوب» در زمینه انتخاب و توصیه را دو کاربرد اصلی و کاربردش برای ستایش و تحسین، ترغیب، ارزیابی، کارامدی، مهارت و توصیف را شش کاربرد فرعی این واژه می‌داند. ناول اسمیت معتقد است واژه «خوب» در کاربرد واحد می‌تواند دو یا چند کارکرد همزمان داشته باشد؛ برای مثال، جمله «عدالت خوب است» بنابر زمینه کاربردش می‌تواند برای بیان انتخاب عمل عدالت توسط فرد یا توصیه آن به دیگری یا بیان ستایش و تحسین این عمل یا ترغیب وتشویق دیگران برای انجام‌دادن آن و ... به‌کار رود. بنابراین، به اعتقاد وی اشکال نظریه‌های اخلاقی پیشین در فروکاستن معنا و کاربرد واژه «خوب» در یک چیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantics of "Good" in Nowell-Smith's Thought

نویسندگان [English]

  • Hossein Atrak 1
  • Shabnam Safari 2
1 Associate Professor, Zanjan University
2 MA student: shabnam.safari@znu.ac.ir
چکیده [English]

One of the most important issues in metaethics is the meaning of "Good". There are different cognitive and non-cognitive theories regarding this issue. Nowell-Smith, the contemporary British philosopher, believes that the meaning of Good is not anything other than its uses in different contexts. "Good" is a genus and multi-functional word. We have to notice the different contexts of using "Good" to know its meanings. He divides the uses of "good" into two sections: 1) two main uses of "good" for choice and advice and 2) six other uses of it for praising and applauding, commanding, verdicts and appraisals, efficiency, skill and description. Dividing the words into (A), (G) and (D) words, Nowell-Smith believes that "Good" can be used as an emotional word for expressing interest and as an ought word for expressing an action being apt to do or choice. He criticizes other ethical theories because of reducing the functions of "good" to a single case. He believes that "good" has two functions at least in one of its uses. For example, the sentence of "Justice is good" could be used to advise justice to others or command it to them or praise it or encourage people to do that or other things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nowell-Smith
  • Good
  • advice
  • Praise
  • Commend
  • Cognitive
  • Non-Cognitive
1. وارنوک، مری (۱۳۸۰)، فلسفه اخلاق در سده بیستم، ترجمه ابوالقاسم فنایی، قم: بوستان کتاب.
2. صفوی، کوروش (1382)، «نگاهی به آرای فیلسوفان زبان در طرح نظریه‌های معنایی»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ش 186.
3. Ayer, Alfred Jules (1952), Language, Truth and Logic; New York: Dover Publication, Inc.
4. Lacewing, Michael, “Two types of moral cognitivism,” Routledge, Available at: http://documents.routledge.
5.  McCloskey, H. J. (1965), “D-Words, A-Words, G-Words,” Philosophical Studies, Vol. 16, No. 1.
6. McCloskey, H. J. (1961) “Nowell-Smith's Ethics,” Australasian Journal of Philosophy, 39, No. 3.
7. Miller, Alexander, (2014), Contemporary Metaethics: An Introduction, February, Polity.
8. Nowell-Smith, H. (1954), Ethics, A study of the words and concepts that we use for answering practical questions, making decisions, advising, warning and appraising conduct, Penguin Books.
9. Oxford Advance Learner's Dictionary (2010), 8th edition, Oxford University Press.
10. Roojen, Mark van, (2004), Moral Cognitivism vs. Non-Cognitivism, First published Fri Jan 23. Available at: http://plato.stanford.edu/entries/moral-cognitivism/
11. Stevenson, Charles L. (1963), Facts and Value, studies in Ethical Analysis, New Haven and London: Yale University Press.