هنجارمندی معنا در استدلال شکاکانه کریپکی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله نخست استدلال شکاکانه کریپکی تبیین می‌گردد و از رهگذر آن قید هنجارمندیِ معنا توضیح داده می‌شود. کریپکی بر این اساس، یکی از قیدهای اساسی هر نظریه درباره معناداری را قید هنجارمندی می‌داند. در ادامه، با تفکیک معنای قوی و ضعیف در هنجارمندی، نشان داده می‌شود که استدلال کریپکی در این باره ابهام دارد. سپس تفسیرهای مک‌گین و بگاسیان از دیدگاه کریپکی درباره هنجارمندی گزارش می‌شود. مطابق تفسیر مک‌گین، هنجارمندی مفهومی بینازمانی است که او بر اساس همین دیدگاه به تعمیم شکاکیت کریپکی از محتوای زبانی به محتوای ذهنی انتقاد می‌کند. در ادامه بگاسیان با نقد تفسیر مک‌گین از هنجارمندی، نتیجه می‌گیرد که انتقاد او به استدلال کریپکی وارد نیست. در پایان با طرح انتقادی علیه دیدگاه مک‌گین، ادعا می‌شود که به‌ظاهر بگاسیان خوانش دقیق‌تری از هنجارمندی و استدلال شکاکانه به دست داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normativity of Meaning in Kripke's Skeptical Argument

نویسنده [English]

  • Jafar Morvarid
چکیده [English]

In this paper, I will first introduce Kripke's skeptical argument, explicating the condition of the normativity of meaning. Kripke takes the normativity condition to be essential for any theory of meaning. I will go on to distinguish weak and strong notions of normativity, showing that Kripke's argument is ambiguous in this respect. I will then discuss McGinn's and Boghossian's interpretations of Kripke's view about normativity. According to McGinn's interpretation, normativity is an inter-temporal notion, and this gives rise to an objection to Kripke's generalization of his skepticism from linguistic content to mental content. Boghossian criticizes McGinn's interpretation, objecting to his criticism of Kripke's argument. I will make another objection to McGinn's view, showing that Boghossian has provided a more precise reading of normativity and skeptical argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kripke
  • Skeptical Argument
  • Normativity of Meaning
  • Boghossian
  • McGinn
1. Blackburn, S. (1984) “The Individual Strike Back,” Synthese, no. 58.
2. Boghossian, P. (1989), “The Rule-Following Considerations,” Mind, no. 98.
3. Forbes, G. (1984), “Scepticism and Semantic Knowledge,” Proceedings of the Aristotelian Society, no. 85.
4. Hattiangdi, A. (2007), Oughts and Thoughts: Rule Following and the Normativity of Content, Oxford: Oxford University Press.
5. Kripke, S. (1982), Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition (Reprinted Edition), Harvard University Press.
6. Kusch, M. (2006), a Sceptical Guide to Meaning and Rules: Defending Kripke's Wittgenstein, McGill-Queen's University Press.
7. McGinn, C. (1984), Wittgenstein on Meaning: An Interpretation and Evaluation, Oxford: Basil Blackwell.
8. Wittgenstein, L. (2001) [1953], Philosophical Investigations, translated by G. E. M. Anscombe, Blackwell Publishing.
9. Wright, C. (1984), “Kripke's Account of the Argument Against Private Language,”The Journal of Philosophy, no. 81.