طبیعی‌گرایی در فلسفه اخلاق معاصر؛با تمرکز بر مصادیق کاربرد علوم تجربی در قلمرو فلسفه اخلاق

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجه به ناشناخته‌بودن رهیافت طبیعی‌گرایانه به اخلاق در ایران، در این مقاله ضمن تبیین چیستی و مضمون طبیعی‌گرایی در قلمرو فلسفه اخلاق، مزّیت‌ها و کاستی‌های آن بررسی شده‌اند. برای نشان‌دادن چیستی طبیعی‌گرایی، چند نظریه اخلاقی طبیعی‌گرایانۀ برجسته بررسی شده و نشان داده می‌شود که از میان دو قسم طبیعی‌گرایی هستی‌شناختی و روش‌شناختی، قسم نخست بیشتر چالش برانگیز است، اما قسم دوم که پیوندی وثیق با علم دارد، نکات قابل تأملی در بردارد. آن‌گاه نشان داده‌ایم که چرا پژوهشگران فلسفه اخلاق نباید طبیعی‌گرایی، به‌ویژه قسم روش‌شناختی آن را نادیده بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naturalism in Contemporary Moral Philosophy With a Focus on Instances of Applying Empirical Sciences in Moral Philosophy

نویسنده [English]

  • Jalal Peykani
چکیده [English]

Since moral naturalism is not well-known in Iran, in this paper I will first provide an explication of what this view is, and I will then examine its advantages and disadvantages. In order to show what moral naturalism is, I focus on some prominent versions of moral naturalism, that is, ontological and methodological naturalisms, showing that the former is more controversial, but the latter, having a close tie to sciences, is much more worthy of consideration. I have shown why moral philosophers should not overlook moral naturalism, and in particular, its methodological version.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Philosophy
  • naturalism
  • Naturalization
  • Moral Psychology
1. خاتمی، محمود (1386)، مدخل فلسفه غربی معاصر، تهران: علم.
2. دبیری، احمد (بی‌تا)، «طبیعت‌گرایی اخلاقی، تحقیق تجربی، مغالطه طبیعت‌گرایانه، تعریف‌پذیری»، در سایت: http://www.pajoohe.com.
3. صادقی، افلاطون و فرنگیس براز (1390)، «نسبت اخلاق رواقی با دیدگاه طبیعت‌گرایانه»، اخلاق، ش23.
4. فتحی‌زاده، مرتضی (1392)، «طبیعت‌گرایی علمی و فراطبیعت‌گرایی دینی»، پژوهش‌های علم و دین، سال چهارم، ش2.
5. میانداری، حسن (1389)، «رویکرد تکاملی به اخلاق و طبیعت‌گرایی اخلاقی مسیحی»، پژوهش‌های اخلاقی، ش1.
6. Bynum, T. W. (2007), “Copernican Revolution in Ethics,” in: G. Dodig Crnkovic and S. Stuart (eds.), Computation, Information and Cognition, Cambridge Scholar publishing.
7. Conee, E. and Feldman R. (2004), Evidentialism: essays in epistemology, Oxford University Press.
8. De Caro and Mccarthur, (2004), “Introduction,” in: De Caro and Mccarthur, Naturalism in Question, Harvard University Press.
9. Finlay, Stephen (2007), Philosophy compass, blackwell publishing Ltd, in: http://www-bcf.usc.edu/~finlay/Moral%20Realism.pdf
10. Flanagan, O., Sarkissian H. and Wong D. (2007), Naturalizing Ethics, in Moral Psychology: The Evolution of Morality, Walter Sinnott-Armstrong (ed.), vol. 1, MIT Press.
11. Goldman, Alvin (2011), “Toward a Synthesis of Reliabilism and Evidentialism or Evidentialism’s Troubles, Reliabilism’s Rescue Package,” in: Trent Dougherty (ed.), Evidentialism and its Discontents, Oxford University Press.
12. __________ (2002), “A pripor Warrant and Naturalistic Epistemology,” in: Goldman, Pathways to Knowledge, Oxford University Press.
13. Hume, David (2003), ATreatise of Human Nature, Mineola: Dover Publications.
14. Karlsson, Jeker (2012), “Ethics Naturalized,” in: http://lup.lub.lu.se/luur.
15. Lenman, James, (2006), “Moral Naturalism,” in: http://plato.stanford.edu/entries /naturalism-moral.
16. Prinz, Jesse J. (2007), “Can Moral Obligations Be Empirically Discovered?” in: Midwest Studies in Philosophy, XXXI.
17. __________ (forthcoming), “Naturalizing Metaethics,” Mind, special anniversary issue.
18. Quine, W. V. Q. (1994), “Epistemology Naturalized,” In: Naturalazing Epistemology, Hillary Kornblith (ed.), second edition, MIT Press.