تحلیل انتقادی دیدگاه نیچه درباره معنای زندگی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم7 (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم7

چکیده

مسئله معنای زندگی پرسشی اساسی است که پیش‌تر انسان معاصر غربی آن را در چارچوب مسیحیت پی می‌گرفت، اما به نظر نیچه، انسان اکنون در دورانی به سر می‌برد که چارچوب عقیدتی و ارزشی مسیحیت فرو ریخته است. در این دوران، انسان معاصر گرفتار نیست‌انگاری فراگیر شده است. از این‌رو، نیچه می‌کوشد معطوف به زندگی زمینی و در راستای اراده معطوف به قدرت، معنایی برای زندگی انسان معاصر طراحی کند که نتیجه‌اش آری‌گویی به زندگی زمینی و غلبه بر نیست‌انگاری فراگیر است. در این مقاله، پس از تبیین و نقد دیدگاه نیچه، نشان داده می‌شود که طرح نیچه راهی به رهایی از نیست‌انگاری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Nietzsche's Theory of the Meaning of Life

نویسندگان [English]

  • Meysam Shadpour 1
  • Sayyed Mahmoud Musawi 2
چکیده [English]

The problem of the meaning of life is an essential question previouslyapproached by contemporary western human beings in terms of Christianity, but according to Nietzsche, human beings are now in an age when the belief-value framework of Christianity has collapsed. In this age, the contemporary human being is suffering aglobal nihilism. Thus Nietzsche tries to provide a meaning for the life of contemporary human beings in terms of their mundane, Earthly lives and the will to power, whose upshot is to welcomethe mundane life and defeat global nihilism. In this paper, after explicating and criticizing Nietzsche's view, we will show that his proposal provides us with no way out of nihilism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nietzsche
  • meaning of life
  • Death of God
  • Will to Power
  • Contemporary Western Human Being
1. آلستون، ویلیام (1379)، «راه رجعت یک فیلسوف به ایمان»، ترجمه پناهنده، کیان، ش52.
2. ــــــــــــ (1380)، «دوگونه مبناگرایی»، ترجمه عظیمی‌دخت، ذهن، ش8.
3. احمدی، بابک (1381الف)، هایدگر و پرسش بنیادین، تهران: نشر مرکز.
4. ــــــــــــ (1381ب)، هایدگر و تاریخ هستی، تهران: نشر مرکز.
5. استرن، ج.پ (1389)، نیچه، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ ششم، تهران: انتشارات
طرح نو.
6. اندرسون، سوزان لی (1387)، فلسفه کرکگور، ترجمه دیهیمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات طرح نو.
7. انسل پیرسون، کیت (1392)، چگونه نیچه بخوانیم، ترجمه لیلا کوچک‌منش، چاپ دوم، تهران: رخ‌داد نو.
8. بیمل، والتر (1387)، بررسی روشنگرانه اندیشه‌های مارتین هایدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.
9. پترسون، مایکل (1387)، تجربه دینی، ترجمه حسین کیانی، تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
10. جکسن، روی (1390)، خودآموز نیچه، ترجمه شاهین صولتی، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودان خرد.
11. جوادی آملی، عبدالله (1388)، تبیین براهین اثبات خدا، چاپ پنجم، قم: مرکز نشر اسراء.
12. حسین زاده، محمد (1386)، منابع معرفت، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
13. خاتمی، محمود (1391)، مدخل فلسفه غربی معاصر، چاپ دوم، تهران: نشر علم.
14. خسروپناه، عبدالحسین (1382)، «چیستی علم حضوری و کارکرده‌ای معرفت شناختی آن»، ذهن، ش15و16.
15. دیویس، سی اف (1391)، ارزش معرفت‌شناختی تجربه دینی، ترجمه علی شیروانی
و حسین‌علی شیدان شید، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
16. علیزمانی، امیرعباس (1386)، «معنای معنای زندگی»، نامه حکمت، سال پنجم، ش1.
17. فنائی اشکوری، محمد (1388)، علم حضوری، چاپ دوم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
18. فیاضی، غلامرضا (1387)، درآمدی بر معرفت‌شناسی، چاپ دوم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
19. کاپلستون، فردریک چارلز (1390)، تاریخ فلسفه، ج7، ترجمه داریوش آشوری، چاپ ششم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
20. ــــــــــــ (1391)، تاریخ فلسفه، ج6، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، چاپ هفتم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
21. کاپوتو، جان (1389)، چگونه کرکگور بخوانیم، ترجمه صالح نجفی، چاپ اول، تهران: انتشارات رخ‌داد نو.
22. متز، تدئوس (1382)، «آثار جدید درباره معنای زندگی»، ترجمه محسن جوادی، نقدونظر، ش29و30.
23. محبوبی آرانی، حمیدرضا (1392)، نیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
24. نیچه، فردریش (1355)، دجال، ترجمه عبدالعلی دستغیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.
25. ــــــــــــ (1375)، فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
26. ــــــــــــ (1377)، حکمت شادان، ترجمه جمال آل احمد و... ، چاپ اول، انتشارات جامی.
27. ــــــــــــ (1379)، «شوپنهاور به‌مثابه آموزشگر»، ترجمه سیدحسن امین، نامه فلسفه، ش9.
28. ــــــــــــ (1381)، انسان مصلوب (آنک انسان)، ترجمه رویا منجم، چاپ دوم، تهران: نشر مس.
29. ــــــــــــ (1386)، چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، چاپ بیست و هفتم، تهران: نشر آگه.
30. ــــــــــــ (1387)، اراده معطوف به قدرت، ترجمه محمدباقر هوشیار، چاپ ششم، تهران: نشر فرزان.
31. نیوهاوس، مارتین جی (1383)، فردریش نیچه، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ اول، تهران: نشر ماهی.
32. هاوس، لوگر لوتکه (1390)، لطفاً کتاب‌هایم را نخوان (نامه‌های نیچه به مادرش)، ترجمه علی عبداللهی، چاپ دوم، تهران: ثالث.
33. هایدگر، مارتین (1389)، هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
34. Keith Ansell-Pearson (2002), An Introduction to Nietzsche as Political Thinker: The Perfect Nihilist, Cambridge University.
35. Kierkegaard, Soren (1923), Selection from the Writings of Kierkegaard, translated by L. M. Hollander, published by The University of Texas.
36. Magnus and Higgins (1996), The Cambridge Companion to Nietzsche, by Bernd Magnus and… (eds.), Cambridge University.
37. Salaquarda, Jorge (1996), The Cambridge to Companion to Nietzsche, Bernd Magnus and… (eds.), Cambridge University.