دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، تیر 1393، صفحه 4-237