دوره و شماره: دوره 1، شماره 4-3، تابستان 1374، صفحه 30-293 
1. مناظرات کلامى و نقش متکلمان

صفحه 30-41

حسین مدرسی طباطبایی ترجمه هاشم ایزدپناه


2. فرآیند فهم متون

صفحه 42-61

محمد مجتهدشبستری


3. انفسى بودن حقیقت است

صفحه 62-81

سورن کرگگور ترجمه مصطفی ملکیان


4. ادله کرگگور بر ضد استدلال آفاقى در دین

صفحه 82-103

رابرت مری هیُو آدامز ترجمه مصطفی ملکیان


5. ایمان گرایی

صفحه 104-121

محمد لگنهاوزن ترجمه سیدمحمود موسوی


12. عقلگرایی و ایمان دینی

صفحه 233-253

میکائیل پیترسون برگرفتۀ امیر زمانی


13. تعلیم مقدس

صفحه 254-271

اتین ژیلسون ترجمه محمد محمدرضایی